ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM)

ปรับการแสดงผลของรูปอาคารเพิ่ม Lightbox ให้ดูสวยงามเมื่อกดดูรูป

BIM