Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เข้าด้วย RMUTP Passport)

 

Report2

 

Report3

 

และเพิ่มเติมการเข้าเช็คข้อมูลของนักศึกษารายคนได้จากเมนูของ Staff หลังจากเข้าใช้งานระบบ

Report4

 

และสามารถพิมพ์ใบลายชื่อ แยกคณะ แยกห้อง และ barcode

Report5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *