Get Adobe Flash player

แนะนำ jQuery plugin Thailand Province Set v.1.0

Thailand Province Set เป็น jQuery Plugin สำหรับช่วยในการเชื่อมโยงตัวเลือกระหว่าง จังหวัด (Province), เขต/อำเภอ (District), แขวง/ตำบล (SubDistrict) และ รหัสไปรษณีย์ (Zipcode) โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบันทึกด้วยตัวเองทุกตัวเลือก โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด เขต และแขวงที่มีอยู่ ดังภาพ

Dropdown จังหวัด เขต แขวง

Dropdown จังหวัด เขต แขวง

เมื่อผู้ใช้เลือกจังหวัด เขต/อำเภอ เปลี่ยนเป็นของจังหวัดนั้น และถ้าเลือก เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ก็จะเปลี่ยนตาม และเมื่อผู้ใช้เลือก แขวง/ตำบล ก็จะแสดงรหัสไปรษณีย์

Download

jquery.thprovinceset.1.0.js

การใช้งาน

แนบไฟล์ jQuery และ Plugin “jquery.thprovinceset.1.0.js” ไว้ภายใน <head></head>

HTML ฟอร์มใส่ select รวมทั้ง id เพื่ออ้างอิง ประกอบด้วย จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล และรหัสไปรษณีย์

การตั้งค่า plugin ควรแนบไว้ก่อนปิด </body>

ไฟล์ฉบับเต็ม