ได้มีการปรับปรุงระบบ RMUTP Passport ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

http://203.158.144.140/Scholarship/ โดยมีการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  1. พัฒนา AD (Active Directory) ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นของ Domain Server จาก Windows server 2008 เป็น Windows Server 2012 และย้าย User / Computer ไปยัง Windows Server 2012 และปรับเปลี่ยน OU ทั้งหมด เพื่อรองรับกับการให้บริการ WiFi : eduroam
  2. ปรุงปรุงระบบ RMUTP Passport ซึ่งเป็นส่วนให้บริการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับข้อมูล ทะเบียน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลจากระบบ AD ใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น เมื่อมีข้อมูลบุคลากร หรือนักศึกษา ออก ระบบ RMUTP Passport จะต้อง Disable Account เพื่อไม่ให้เข้าใช้งานระบบต่างๆ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากฐานข้อมูลบุคลากร หรือข้อมูลนักศึกษา RMUTP Passport จะต้องเปลี่ยนตาม และข้อมูลใน AD จะถูกเปลี่ยนให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด
  3. การขอใช้ RMUTP Passport ไม่ต้องผ่านสำนักวิทยบริการ เช่นเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน สามารถขอเข้าใช้งานได้ทันที เมื่อมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร สามารถเข้าใช้งานจาก https://passport.rmutp.ac.th ส่วนการขอ Account ที่นอกเหนือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ต้องติดต่อสำนักวิทยบริการฯ เหมือนเดิม

p1

 

p2