ระบบบันทึกทุน มทร. พระนคร (RMUTP Scholarship) เป็นระบบบริหารจัดการรายการทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน ทุนพระราชทาน ทุนจากผู้ประสงค์ดี ฯลฯ ซึ่งระบบจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น และเก็บรายการผู้รับทุนอันได้แก่ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้สะดวกต่อการกำกับติดตาม และรายงานทุนต่างๆ ทั้งจำนวนทุน จำนวนเงิน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/Scholarship/ ระบบบันทึกทุน มทร. พระนคร (RMUTP Scholarship) มี Feature ที่สำคัญดังนี้ สามารถแยกผู้ใช้เป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ (admin) สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด และกำหนดสิทธิของผู้ใช้ระบบได้ 2) ผู้ใช้งานจากหน่วยงาน (user) สามารถบันทึกทุนและแก้ไขทุนของหน่วยงานตนเอง 3) ผู้บริหาร (ceo) สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น มีหน้า Dash Board เพื่อรายงานข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้ผู้ใช้ได้รับทราบ สามารถเพิ่มรายการทุนโดยแยกตามปีการศึกษา แยกประเภททุน แหล่งที่มา และงบประมาณที่ใช้ […]