ได้มีการปรับปรุงระบบ RMUTP Passport ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   http://203.158.144.140/Scholarship/ โดยมีการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พัฒนา AD (Active Directory) ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นของ Domain Server จาก Windows server 2008 เป็น Windows Server 2012 และย้าย User / Computer ไปยัง Windows Server 2012 และปรับเปลี่ยน OU ทั้งหมด เพื่อรองรับกับการให้บริการ WiFi : eduroam ปรุงปรุงระบบ RMUTP Passport ซึ่งเป็นส่วนให้บริการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับข้อมูล ทะเบียน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลจากระบบ AD ใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น เมื่อมีข้อมูลบุคลากร หรือนักศึกษา ออก ระบบ RMUTP […]