เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

สำหรับนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/Student_Login.aspx

 

activity1

activity2

activity3