Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทิน

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทินให้แสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากปฏิทินและเข้าไปยังการประชุมนั้นๆ ได้

 

emeeting1
emeeting2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *