เพิ่มผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบ e-Pay Slip
โดยจะแจ้งผลการเลื่อยขั้นเงินเดือนให้กับบุคลากรทราบ จากที่เคยได้เป็นกระดาษ ก็สามารถดูออนไลน์ และสามารถดูย้อนหลังได้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ e-Pay Slip

payslip1

payslip2

payslip3

payslip4

payslip5

payslip6