Month: November 2016

การ insert data datatable เข้าฐานข้อมูลด้วยวิธีการ Bulk insert

วิธีการ Bulk insert เป็นการ insert ข้อมูลจำนวนมากเข้าฐานข้อมูลภายในครั้งเดียวโดยใช้ระยะเวลาสั้น ในกรณีนี้เป็นการนำข้อมูลจาก datatable เข้าสู่ฐานข้อมูล sql sever string strConn = “Server=serverName;Database=databaseName; Persist Security Info=True;User ID=id;Password=password“;   using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn)) { conn.Open(); using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(conn)) { bulkCopy.DestinationTableName = “SqlTableName“; //Table ปลายทางใน database ที่จะ copy มาไว้ // ถ้า datatable มี Structure ไม่เหมือนกับ table ใน database ต้องทำการ mapping […]

การใช้คำสั่ง Vlookup ในโปรแกรม Excel

คำสั่ง Vlookup (Vertical Lookup) เป็นฟังก์ชั่นใน Excel ที่จัดอยู่ในประเภทการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น เอาไว้หาว่ารหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหามีชื่อว่าอะไร จากตารางอ้างอิงที่เรามีอยู่ เป็นต้น รูปแบบคำสั่ง    = VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) lookup_value = CELL ที่จะนำมาเป็นคีย์ที่ใช้ในการค้นหา table_array = ตารางที่เราสร้างเพื่อใช้ค้นหา col_index_num = Column ที่เราต้องการข้อมูล range_lookup = true หรือ 1 (คีย์ที่ค้นหาสามารถเอาค่าใกล้เคียงได้) , false หรือ 0 (คีย์ที่ค้นหาจะได้ข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น) ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Vlookup ค้นหาชื่อนักศึกษา จากรหัสนักศึกษา จากสูตร = VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup) ใส่ค่าที่ต้องการค้นหา = vlooup(c2,A2:B149,2,0) คำอธิบาย c2 คือ คอลัมน์ข้อมูลของรหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหาชื่อ A2:B149 คือ  ขอบเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงถึง 2 คือ ค่าคอลัมน์ […]

การเปลี่ยนสีพื้นหลังตารางทั้งแถวให้กับ gridview

การนำเสนอข้อมูลในตารางเป็นที่นิยมในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และบางครั้งในการนำเสนอก็มักจะมีการเน้นสีเพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะแถว เช่น ข้อมูลรวม หรือหัวข้อต่างๆ เพื่อให้แถวนั้นๆดูโดดเด่นขึ้นมา ให้ง่ายต่อการสังเกตเห็น หรือบางครั้งก็อาจเพื่อความสวยงามของตาราง ในการเขียนโค้ดเพื่อเปลี่ยนสี row ของ gridview สามารถกระทำได้ดังตัวอย่าง เริ่มต้น สมมติว่าต้องการเปลี่ยนสีแถวล่างสุดของตารางนี้ให้เป็นสีม่วงอ่อน   ในไฟล์ .aspx ให้เติมคำสั่งนี้ลงไปใน gridview OnHtmlRowPrepared=”ชื่อคำสั่ง“ ตัวอย่าง   ในไฟล์ .cs เขียนโค้ดดังนี้ protected void ชื่อคำสั่ง (object sender, DevExpress.Web.ASPxGridViewTableRowEventArgs e)    {        if (e.RowType != GridViewRowType.Data) return;        string text = e.GetValue(“ชื่อ colที่จะใช้เช็คค่าเงื่อนไข“).ToString();        if (เงื่อนไข)        {            e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(ค่าสี);        }    } ตัวอย่าง   ก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังเฉพาะแถวที่ต้องการได้ผลดังนี้

แนะนำ Plugin Query Monitor สำหรับตรวจสอบการทำงานของ WordPress

ในการใช้ WordPress เพื่อจัดทำเว็บไซต์ มักจะมีการติดตั้ง Plugin หรือส่วนเสริม เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานต่าง ๆ ตามที่ผู้ดูแลเว็บต้องการ บางเว็บไซต์อาจจะต้องติดตั้ง Plugin หลายสิบตัวเพื่อให้เว็บไซต์เป็นไปตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการใช้งาน Plugin มากขึ้นอาจจะเกิดปัญหาให้เว็บไซต์โหลดช้า จึงเป็นที่มาของ Plugin Query Monitor สามารถ Install ได้ผ่านระบบจัดการของ WordPress โดย Query Monitor เมื่อ Active ใช้งานแล้วจะทำการ Capture การทำงานทั้งหมดตั้งแต่มีการเรียกหน้าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น HTTP Request, Query ฐานข้อมูล และการโหลด Script ต่าง ๆ ดังภาพ จะเห็นว่ารายงานของ Query Monitor จะแสดงให้ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถตรวจสอบได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์โหลดช้า รายละเอียดเพิ่มเติม https://wordpress.org/plugins/query-monitor/

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา   ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก   ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น   สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting เพิ่มระบบการแนบไฟล์เอกสารเชิญประชุม และการตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้