ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting เพิ่มระบบการแนบไฟล์เอกสารเชิญประชุม และการตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

emeeting1

emeeting2

emeeting3

emeeting4

emeeting6