คำสั่ง Vlookup (Vertical Lookup) เป็นฟังก์ชั่นใน Excel ที่จัดอยู่ในประเภทการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น เอาไว้หาว่ารหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหามีชื่อว่าอะไร จากตารางอ้างอิงที่เรามีอยู่ เป็นต้น

รูปแบบคำสั่ง    = VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

  • lookup_value = CELL ที่จะนำมาเป็นคีย์ที่ใช้ในการค้นหา
  • table_array = ตารางที่เราสร้างเพื่อใช้ค้นหา
  • col_index_num = Column ที่เราต้องการข้อมูล
  • range_lookup = true หรือ 1 (คีย์ที่ค้นหาสามารถเอาค่าใกล้เคียงได้) , false หรือ 0 (คีย์ที่ค้นหาจะได้ข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น)

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Vlookup ค้นหาชื่อนักศึกษา จากรหัสนักศึกษา

v1-4

จากสูตร = VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

ใส่ค่าที่ต้องการค้นหา = vlooup(c2,A2:B149,2,0)

คำอธิบาย

  • c2 คือ คอลัมน์ข้อมูลของรหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหาชื่อ
  • A2:B149 คือ  ขอบเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงถึง
  • 2 คือ ค่าคอลัมน์ (Col Index) ที่ต้องการค้นหา เริ่มนับที่คอลัมน์ซ้ายสุดเป็น 1, ถัดไปทางขวา =2, 3, 4… เพื่อเอาค่าใน Col Index ที่กำหนดกลับมาแสดงค่า ในที่นี้คือเราต้องการค้นหาชื่อนามสกุล นักศึกษา ถ้านับจากคอลัมน์ซ้ายสุด Col Index คือ 2 (ชื่อ-นามสกุล อยู่คอลัมน์ที่ 2)
  • 0 คือ ข้อมูลที่ค้นหาได้จะต้องตรงกันเท่านั้น