วิธีการ Bulk insert เป็นการ insert ข้อมูลจำนวนมากเข้าฐานข้อมูลภายในครั้งเดียวโดยใช้ระยะเวลาสั้น ในกรณีนี้เป็นการนำข้อมูลจาก datatable เข้าสู่ฐานข้อมูล sql sever

string strConn = “Server=serverName;Database=databaseName;

Persist Security Info=True;User ID=id;Password=password“;

 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn))
{

conn.Open();
using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(conn))
{

bulkCopy.DestinationTableName = “SqlTableName“;

//Table ปลายทางใน database ที่จะ copy มาไว้

// ถ้า datatable มี Structure ไม่เหมือนกับ table ใน database ต้องทำการ mapping column

bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col1“, “dt_col1“);
bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col2“, “dt_col2“);
bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col3“, “dt_col3“);

// db_col1 = ชื่อ column1 ของ table ใน database
// dt_col1 = ชื่อ column1 ของ datatable

bulkCopy.WriteToServer(datatable);

}

conn.Close();

}