Month: January 2017

การสร้าง User ใน Moodle ด้วยวิธี upload ข้อมูลจากไฟล์ csv

การเตรียมไฟล์ข้อมูล csv ที่ต้องการ upload สำหรับข้อมูลที่จะใช้สร้าง User ใน Moodle อย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยฟิลด์ดังนี้ username,password,firstname,lastname,email  โดยระหว่างฟิลด์จะขั่นด้วยเครื่องหมาย , วิธีการนำเข้าข้อมูล ล็อกอินเข้าระบบ Moodle ด้วย User ผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู Site Administration,  Users, Accounts, Upload users แล้วเปิด ไฟล์ .csv ที่เราได้จัดรูปแบบไว้แล้ว คลิกปุ่ม Upload users ระบบจะแสดงตัวอย่าง User ที่สร้างจากไฟล์ csv ให้เราดู คลิกปุ่ม Upload users  ระบบจะตรวจสอบและแสดงจำนวน User ที่สร้างได้ คลิกปุ่ม Continue เพื่อยืนยันการนำเข้า นอกจากนี้เรายังสามารถกำหนด option เพิ่มเติมในการ upload  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากคู่มือ Upload User ของ Moodle ที่ได้จัดทำไว้

ใส่สีให้เว็บด้วย CSS Color

การใช้สีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสีพื้นหลัง สีตัวอักษรหรือองค์ประกอบอื่นๆบนเว็บไซต์   ในการเขียนโค้ด CSS ที่ใช้ในการปรับแต่งสี จะใช้คำสั่งดังนี้ color : ค่าสี ;   คำสั่ง color นี้จะใช้เป็นตัวกำหนดค่าสีของตัวอักษร แต่ถ้าหากว่าต้องการกำหนดค่าสีขององค์ประกอบส่วนอื่นบนเว็บไซต์ จะต้องกำหนดเพิ่มว่าต้องการตั้งค่าสีให้องค์ประกอบใด เช่น ถ้าเป็นสีพื้นหลัง จะใช้คำสั่งเป็น background-color ถ้าเป็นสีตัวอักษร จะใช้คำสั่งเป็น border-color   ส่วนค่าสีที่อยู่ในคำสั่งนั้น สามารถเขียนได้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ กำหนดโดยใช้ชื่อสี ซึ่งเป็น keyword ที่จะให้ค่าสี เช่น black ,skyblue ,green หรืออื่นๆ กำหนดโดยใช้ค่าสี RGB ในรูปแบบคำสั่ง rgb(R,G,B) โดยที่ค่า R แทนค่าสีแดง G แทนค่าสีเขียว B แทนค่าสีน้ำเงิน ค่าตัวแปรทั้งสามสามารถมีค่าได้ตั้งแต่ 0-255 เช่น สีแดง จะเซตเป็น rgb(255,0,0) กำหนดโดยใช้ค่าสี RGB ในรูปแบบคำสั่ง rgb(R%,G%,B%) โดยที่ค่า R แทนค่าสีแดง G แทนค่าสีเขียว B แทนค่าสีน้ำเงิน ค่าตัวแปรทั้งสามสามารถมีค่าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0%-100% […]

ประชุม กับ Partner Google

Account Google สามารถจัด OU Group ได้ และสามารถกำหนดได้ว่า OU ไหนสามารถใช้งาน Application ไหนได้บ้าง (partner จะช่วยดู Account เรื่อง Single Sign on) การตั้งค่าการ Share document สามารถกำหนด public หรือ private เฉพาะ OU ได้ Google Classroom ปฏิทิน ผ่าน email จะสามารถแจ้งเตือนได้ แต่ น.ศ. ต้องลง e-mail บน mobile แล้วเชื่อมข้อมูลเข้า Calendar