Get Adobe Flash player

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป โดยปกติจะมีแค่ความคิดเห็นของหัวหน้างาน และผู้ดูแลบุคลากรของหน่วยงาน ได้เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไป เช่น ความคิดเห็นในการอนุมัติ ของ ผอ./คณะบดี โดยจะแสดงในหน้าใบลาดังภาพด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *