ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ที่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมูลการร้องเรียนได้ เพื่อความโปร่งใส่ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

1. ส่วนที่เป็น Public คือข้อมูลที่มีการคัดกรอง และปิดชื่อและข้อมูลที่สำคัญของผู้ร้องเรียนแล้ว
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx หรือสามาถเข้าได้จากหน้าเว็บ rmutp.ac.th

  • มีคำแนะนำการร้องเรียน ที่ดึงจากส่วนที่ผู้ดูแลตั้งค่าใน Private
  • สถิติการร้องเรียน
  • เมนูร้องเรียน เมื่อกดแล้วจะเด้งเข้าหน้าร้องเรียน
  • รายการร้องเรียน แสดงข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน

2. ส่วนที่เป็น Private ส่วนนี้จะใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจและคัดกรองข้อความก่อนการเผยแพร่
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/Login.aspx

  • มีการ Login เข้าระบบ
  • มีกราฟแสดงสถิติการร้องเรียน
  • มีรายการร้องเรียนที่ยังไม่เผยแพร่ (ข้อมูลดิบ)
  • มีรายการร้องเรียนที่เผยแพร่ (ตัดข้อมูลที่เป็นความรับหรือความเป็นส่วนตัวออก)
  • สามารถตั้งค่าข้อความ คำแนะนำในการร้องเรียน
  • มีหน้าตั้งค่า user ใช้งานระบบ