Google Calendar จัดการ Resource การจองห้องจองรถภายในมหาวิทยาลัย เมื่อคณะหรือหน่วยงานที่ใช้ account ภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th จะเกิดปัญหาตามมาคือทุกคนจะสามารถเข้าไปจอง Resource ได้หมด ทำให้ห้องบางห้องต้องใช้โดยคนภายในหน่วยงานเจ้าของ อาจจะโดนจองจากคนนอกหน่วยงาน ทำให้การควบคุมการจองลำบาก ดังนั้นจะต้องใช้สิทธิแอดมินในการเข้าไปจัดการ Resrouces ที่มีการสร้างขึ้น วิธีการทำดังนี้

จะเห็นว่าเมื่อแชร์ปฏิทินจะสามารถกำหนดให้ แก้ไข หรือ แชร์ต่อได้ หรือแค่ดูรายละเอียด หรือแค่เห็นว่า Resources ว่างไม่ว่าง *กรณีจะมอบสิทธิให้คณะดูแล สามารถไปเปิด Role ในเมนูแอดมินจะมี Setting Calendar Resouces ภายในให้เลือก