Placeholder คือข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบายที่ใส่ text input เพื่ออธิบายคุณลักษณะของ text หรือ textarea หรือกระทั่งใช้ในการยกตัวอย่างรูปแบบข้อความที่อยากให้ผู้ใช้งานกรอกลงในหน้าเว็บไซต์ เช่น รูปแบบการกรอกอีเมล หรือ ตัวอย่างการกรอก url เพื่อแสดง link website

Code ที่ใช้ :

placeholder=“ตัวอย่างข้อความ”

 

ตัวอย่างการใช้ :

จะแสดงผลได้ดัวตัวอย่าง :

ตัวอย่างเมื่อทำการกรอกข้อมูล :

แสดงให้เห็นว่า เมื่อกำหนด placeholder ให้แก่ text input แล้ว ข้อความหรือคำดังกล่าวจะไปแสดงใน text input ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ input จริง ดังนั้น ผู้ใช้งานจะสามารถกรอกข้อมูลทับได้ และหากลบข้อความที่ input เข้าไป ข้อความตัวอย่างก็จะปรากฎอีกครั้ง