DevexPress ต้องการ Set GridView Detail ซึ่งเป็น GridView ลูกให้แสดงสีพื้นหลัง เพื่อจะได้ไฮไลทข้อมูลดังภาพ

ให้ไปปรับในส่วนของ GridView ตัวที่ 2 ที่เป็น GridView ลูก ที่จะแสดงเมื่อมีการกดเครื่องหมายจาก GridView ตัวที่ 1 แล้วเพิ่ม OnHtmlRowCreated=”ASPxGridView2_HtmlRowCreated” ลงไป ดังภาพด้านล่าง

หลังจากนั้นในส่วนของ CodeBehide ให้ใส่โค้ดดังนี้

หมายเหตุ Cells[7] ให้ดูว่าคอลัมน์ใน GridView 2 ของเราอยากให้มันแสดงตรงไหนก็ใส่ตัวเลขนั้นลงไป