Get Adobe Flash player

จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนระบบทรานสคริปกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนระบบทรานสคริปกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าใช้งานได้ที่

http://activity.rmutp.ac.th/ และเลือกเมนู สรุปรายงานปีการศึกษา 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *