PHP และ SQL มักจะมีปัญหาการไม่รับรองภาษาไทย ซึ่งจะมีปัญหากับการจัดเก็บลงฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล

โดยการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีการตั้งค่าจะเห็นเป็นภาษาดังรูป

 

ในการสร้าง Database บน phpMyAdminนั้นควรเปลี่ยน Collation ให้เป็น utf8

โดยหน้าที่มีการบันทึกข้อมูลควรใส่ในส่วนของหน้า HTML

<meta http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=utf-8″>

ซึ่งกำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ

 

mysqli_set_charset($???"utf8");

เพิ่ม mysqli_set_charset ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว