Download File จากลิ้งค์นี้

https://github.com/jquery-validation

 

 

จากนั้นนำไปวางไว้ในโฟลเดอร์

 

เรียกใช้

โดยใส่ไว้ในส่วนของ<head> ของไฟล์ HTML

 

ตั้งชื่อ id ให้ฟรอมที่ต้องการจะตรวจสอบ

 

 

ตั้งชื่อให้ input ที่ต้องการจะให้ตรวจสอบ

 

จากนั้นสร้างไฟล์  validate.js

 

 

rules : จะเป็นส่วนในเงื่อนไขของการตรวจสอบ

messages : จะเป็นการกำหนดข้อความในการแสดง error message