Popover คือเครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนกล่องข้อความที่เป็นแบบ pop up เด้งขึ้นมา

การใช้งาน popover เบื้องต้น โดยใส่ BootstrapCDN ไว้ในหน้า html ในส่วนของ <head>

เราสามารถกำหนดทิศทางการแสดงข้อความของ popover ได้ 4 ทาง คือ ซ้าย ขวา บนและล่าง

 

ในส่วนของการกำหนดทิศทางเราสามารถแก้ไขในส่วน data-placement = top / left / right / bottom

ข้อความที่ต้องการใส่อยู่ในส่วนของ data-content

 

popover นั้นต้องใช้ Javascript ในการทำงาน

 

จากนั้นก็สามารถใช้ popover ได้