Get Adobe Flash player

CSS Order List แบบหลายระดับเช่นข้อ 1. มีข้อย่อยเป็น 1.1 ย่อยอีกเป็น 1.1.1.

โดยปกติการใช้ HTML Order List แบบหลายระดับดังภาพ

จะมีการแสดงผลในแต่ละข้อเพียงระดับเดียว เช่น ข้อ 1. มีข้อย่อยก็จะเป็น 1. ดังภาพ

ถ้าหากเราต้องการให้แสดงแบบหลายระดับ เช่น ข้อ 1. มีข้อย่อยเป็น 1.1 ย่อยอีกเป็น 1.1.1. สามารถกำหนด CSS โดยใช้ counter ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ได้