จากที่เคยเขียนบทความเรื่องการตรวจสอบ record ซ้ำในตอนที่แล้วว่า SELECT *, ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข ORDER BY ชื่อcolที่ใช้เป็นเงื่อนไข) AS ชื่อcolตั้งใหม่ FROM ชื่อตาราง จากโค้ดในรูปแบบนี้ จะแสดงจำนวน record ที่มีค่าซ้ำ แสดงในคอลัมน์ใหม่แยกต่างหาก จากการใช้โค้ดในรูปแบบนี้ สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไข ในการลบ record ที่มีค่าซ้ำออกไปด้วยการสร้าง CTE หรือนิพจน์ตาราง ดังนี้ WITH ชื่อCTE  AS ( ….โค้ดในการตรวจสอบค่าซ้ำ ) DELETE FROM ชื่อCTE WHERE ชื่อcolที่ใช้นับrowที่เป็นค่าซ้ำ > 1 ตัวอย่าง WITH CTE AS ( SELECT *,ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY CITIZEN_ID […]