พัฒนาระบบลงทะเบียนฝึกอบรม สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเปลี่ยนวัน/เพิ่ม/ลบ รายชื่อของตนเองได้ มีระบบเช็คอินลงทะเบียนเข้าห้อง เก็บประวัติการฝึกอบรม

http://edoc.rmutp.ac.th/v3/

powered by pansachon.n