กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบ BI รายงานสถิติข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  กลุ่มจึงพัฒนาระบบรายงานผลด้วยกราฟ เชื่อมต่อตรงกับระบบทะเบียนักศึกษา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) ระบบแผนงานและงบประมาณ (BPM) และระบบ ERP  แบบเรียลไทม์ ออนไลน์ รายงานข้อมูลนักศึกษาแบบ Drill down ได้ รายงานนักศึกษาเปลี่ยนแปลงประจำวัน รายงานจำนวนบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน จำแนกตามประเภท รายงานจำนวนเงินรายได้ รายงานจำนวนเงินงบประมาณ รายงานการติดตามงบประมาณ ฯลฯ