Author: admin

ปรับปรุงเว็ปเพจศึกษาต่อและนักศึกษา มทร.พระนคร

ปรับปรุงข้อมูลศึกษาต่อ และนักศึกษา บนเว็ปไซต์ มทร.พระนคร

ปรับปรุงเว็ปไซต์จีน มทร.พระนคร

ปรับปรุงเว้ปไซต์จีน มทร.พระนครให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจีนที่มาฝึกงานแปลเนื้อหา

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

สวท.ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 1.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก มีผู้เข้าประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ  นายแสงสรรค์ ตินารักษ์   งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา งานบริหารทั่วไปนายสาคร พรมจันทรา หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DevExpress & SQL 2008

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server 2008 และพัฒนาโปรแกรมด้วย DevExpress โดยมีนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 24/11/2554 – 2/12/2554 Microsoft SQL Server 2008 R2 MS SQL Server 2008 R2 Overview ถูกพัฒนาจาก MS SQL Server 2008 ซึ่งมีการแก้ไขบัคต่างๆที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซิฟเวอร์เพื่อลองรับกับระบบงานใหญ่ๆ OS ที่ Support ได้แก่ Win XP SP2 , Win XP SP3 , Win Vista , Win 7 , Win Server 2003 […]

ประชุมครั้งที่ 2/2555

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สวท. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ น.ส.นฤมล โตเจริญ นายนพณรรจ์  เนตรสกูลมี  

Update ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

Update ระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  Link http://203.158.144.140/arit_resource รายการแก้ไข 1. ปรับตัวเลขค่าเงินทุกหน้าให้มี , (comma) 2. ในเมนูรายการชำรุด เพิ่ม เก็บวันที่แก้ไข หรือวันที่ซ่อม ค่าใช่จ่ายในการซ่อม ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ชนิดการซ่อม เลือกว่า อยู่ในประกัน  นอกประกัน หรืออยู่ใน MA    

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร – MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร MIS : Management Information System มทร.พระนคร mis.rmutp.ac.th

ปรับปรุงระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์

แก้ไขระบบ Add ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการฯ ลองเข้าใช้ดูครับ  http://203.158.144.140/arit_resource/   โดย…สมโภชน์ กุลธารารมณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สวท. มทร.พระนคร