Author: manissorn.d

การแสดง Datetime ในรูปแบบ พ.ศ. และ Format ต่างๆ (asp.net c#)

ข้อมูลประเภท Datetime ที่ได้มาจากฐานข้อมูลนั้น จะอยู่ในรูปของคริสตศักราชและมี Format ที่ไม่นิยมใช้กันทั่วไป (เดือน-วัน-ปี)  ซึ่งผู้ใช้ต้องศึกษารหัสแต่ละประเทศ และรูปแบบ Format ของวันที่ ตามลิงค์ด้านล่าง Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values Method [C++] https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx Custom Date and Time Format Strings https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx วิธีการแสดง Datetime ในรูป พ.ศ. วัน เดือน ปี   อธิบายโค้ด : เราสามารถเปลี่ยนชนิดศักราชตามประเทศที่เราต้องการ ในตัวอย่างเราใช้รหัส “th-Th” ซึ่งเป็นรหัสของประเทศไทย เพื่อเรียกใช้การแสดงแบบพุทธศักราช  และกำหนดรูปแบบเป็น วันที่ ชื่อเดือนแบบย่อ และปี “dd MMM yyyy”   ผลลัพธ์ : […]

การแทรกเครื่องหมายถูกผิดด้วยฟอนต์ Wingdings2 ใน Microsoft Word

          ในการแทรกเครื่องหมายถูก ผิดในเอกสาร โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีแทรกสัญลักษณ์จากปุ่ม     ซึ่งในครั้งนี้จะแทรกเครื่องหมายด้วยการพิมพ์โดยใช้ฟอนต์ตระกูล Wingdings            เครื่องหมายถูก ผิดที่นิยมใช้ คือ ฟอนต์ Wingdings 2 โดยมีวิธีการเรียกใช้ดังนี้ เลือกฟอนต์ Wingdings 2 กดคีย์ตามเครื่องหมายที่ต้องการพิมพ์ ในตัวอย่าง ต้องการพิมพ์เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม กดคีย์ shift+r จะได้ผลดังภาพ   นอกจากเครื่องหมายถูก ผิดที่ยกขึ้นมาดังขั้นต้นแล้ว ยังสามารถแทรกสัญลักษณ์อื่นๆจากฟอนต์ตระกูลนี้ได้อีกมากมาย ตามตารางด้านล่าง Picture credit : http://speakingppt.com/wp-content/uploads/2011/10/webdings-wingdings-character-map-speakingppt.png              

การสร้าง Pattern ด้วย Illustrator cs6

สร้าง file ใหม่ขนาด 16x16px (หรือขนาดใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาด pattern ที่จะสร้าง) จากนั้นสร้างแบบ pattern ตามที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้เป็นการสร้าง pattern รูปแบบตาราง เมื่อสร้าง pattern เรียบร้อยแล้วให้เลือก object ทั้งหมด แล้วกดสร้าง pattern ตามคำสั่งข้างล่าง Ctrl+a –> ที่ Menu bar เลือก Object –> Pattern –> Make… หน้าต่างที่ปรากฏ สามารถปรับการเรียง pattern (Tile Type) ในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้ Grid : เป็นการจัดแบบตาราง Brick by row : เป็นการจัดเรียงแบบก้อนอิฐ Brick by column : จัดเรียงแบบอิฐเป็นแนวตั้ง Hex by column : […]

การ insert data datatable เข้าฐานข้อมูลด้วยวิธีการ Bulk insert

วิธีการ Bulk insert เป็นการ insert ข้อมูลจำนวนมากเข้าฐานข้อมูลภายในครั้งเดียวโดยใช้ระยะเวลาสั้น ในกรณีนี้เป็นการนำข้อมูลจาก datatable เข้าสู่ฐานข้อมูล sql sever string strConn = “Server=serverName;Database=databaseName; Persist Security Info=True;User ID=id;Password=password“;   using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn)) { conn.Open(); using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(conn)) { bulkCopy.DestinationTableName = “SqlTableName“; //Table ปลายทางใน database ที่จะ copy มาไว้ // ถ้า datatable มี Structure ไม่เหมือนกับ table ใน database ต้องทำการ mapping […]

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา   ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก   ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น   สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

วิธีการกำหนดค่าให้ตัวแปร sqlDatasource ที่ไม่ได้รับค่ามาจาก user

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของฟิลด์ที่ไม่ต้องการให้ user กำหนดเองได้ หรือ ฟิลด์ที่ไม่ได้อยู่ใน Editform layout สามารถทำได้ดังนี้ ตัวอย่าง ชื่อฟิลด์                         รายละเอียด Created_User               ฟิลด์เก็บ username ของ user ที่สร้างข้อมูลใหม่ Created_Datetime       ฟิลด์เก็บวันเวลาที่ user สร้างข้อมูลใหม่ Modified_User             ฟิลด์เก็บ username ของ user ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด […]