Get Adobe Flash player

manissorn.d

การแสดง Datetime ในรูปแบบ พ.ศ. และ Format ต่างๆ (asp.net c#)

ข้อมูลประเภท Datetime ที่ได้มาจากฐานข้อมูลนั้น จะอยู่ในรูปของคริสตศักราชและมี Format ที่ไม่นิยมใช้กันทั่วไป (เดือน-วัน-ปี)  ซึ่งผู้ใช้ต้องศึกษารหัสแต่ละประเทศ และรูปแบบ Format ของวันที่ ตามลิงค์ด้านล่าง

Table of Language Culture Names, Codes, and ISO Values Method [C++]

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx

Custom Date and Time Format Strings

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx

วิธีการแสดง Datetime ในรูป พ.ศ. วัน เดือน ปี

 

อธิบายโค้ด :

เราสามารถเปลี่ยนชนิดศักราชตามประเทศที่เราต้องการ ในตัวอย่างเราใช้รหัส “th-Th” ซึ่งเป็นรหัสของประเทศไทย เพื่อเรียกใช้การแสดงแบบพุทธศักราช  และกำหนดรูปแบบเป็น วันที่ ชื่อเดือนแบบย่อ และปี “dd MMM yyyy”

 

ผลลัพธ์ :

เปรียบเทียบข้อมูลจาก database และข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบ

การแทรกเครื่องหมายถูกผิดด้วยฟอนต์ Wingdings2 ใน Microsoft Word

          ในการแทรกเครื่องหมายถูก ผิดในเอกสาร โดยทั่วไปมักจะใช้วิธีแทรกสัญลักษณ์จากปุ่ม     ซึ่งในครั้งนี้จะแทรกเครื่องหมายด้วยการพิมพ์โดยใช้ฟอนต์ตระกูล Wingdings

           เครื่องหมายถูก ผิดที่นิยมใช้ คือ ฟอนต์ Wingdings 2 โดยมีวิธีการเรียกใช้ดังนี้

 1. เลือกฟอนต์ Wingdings 2
 2. กดคีย์ตามเครื่องหมายที่ต้องการพิมพ์

ในตัวอย่าง ต้องการพิมพ์เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม กดคีย์ shift+r จะได้ผลดังภาพ

 

นอกจากเครื่องหมายถูก ผิดที่ยกขึ้นมาดังขั้นต้นแล้ว ยังสามารถแทรกสัญลักษณ์อื่นๆจากฟอนต์ตระกูลนี้ได้อีกมากมาย ตามตารางด้านล่าง

Picture credit :

http://speakingppt.com/wp-content/uploads/2011/10/webdings-wingdings-character-map-speakingppt.png

 

 

 

 

 

 

 

การสร้าง Pattern ด้วย Illustrator cs6

 1. สร้าง file ใหม่ขนาด 16x16px (หรือขนาดใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาด pattern ที่จะสร้าง)
 2. จากนั้นสร้างแบบ pattern ตามที่ต้องการ ในตัวอย่างนี้เป็นการสร้าง pattern รูปแบบตาราง


 3. เมื่อสร้าง pattern เรียบร้อยแล้วให้เลือก object ทั้งหมด แล้วกดสร้าง pattern ตามคำสั่งข้างล่าง

  Ctrl+a –> ที่ Menu bar เลือก Object –> Pattern –> Make…


 4. หน้าต่างที่ปรากฏ สามารถปรับการเรียง pattern (Tile Type) ในรูปแบบต่างๆได้ดังนี้
  Grid : เป็นการจัดแบบตาราง

  Brick by row : เป็นการจัดเรียงแบบก้อนอิฐ

  Brick by column : จัดเรียงแบบอิฐเป็นแนวตั้ง

  Hex by column : จัดเรียงลักษณะ 6 เหลี่ยมตามแนวตั้ง

  Hex by row : จัดเรียงลักษณะ 6 เหลี่ยมตามแนวนอน

 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดตามคำสั่งข้างล่าง
  Save a copy เพื่อบันทึกไว้ใน Swatch –> ตั้งชื่อ pattern กด Ok –>  Done เพื่อออกจากการสร้าง pattern


 6. หากต้องการบันทึก Pattern ไว้ใน Swatch ให้บันทึก Swatch นี้ไว้ ให้กดตามคำสั่งข้างล่าง
  ไปที่มุมขวาด้านบนของ Swatch  –> Save Swatch Library as AI
  เมื่อต้องการนำมาใช้ ให้กดตามคำสั่งข้างล่าง
  ไปที่มุมขวาด้านบนของ Swatch –> Open Swatch Library –> User Defined –> เลือก pattern ที่บันทึกไว้

 

ตัวอย่างการใช้งาน Pattern

การ insert data datatable เข้าฐานข้อมูลด้วยวิธีการ Bulk insert

วิธีการ Bulk insert เป็นการ insert ข้อมูลจำนวนมากเข้าฐานข้อมูลภายในครั้งเดียวโดยใช้ระยะเวลาสั้น ในกรณีนี้เป็นการนำข้อมูลจาก datatable เข้าสู่ฐานข้อมูล sql sever

string strConn = “Server=serverName;Database=databaseName;

Persist Security Info=True;User ID=id;Password=password“;

 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn))
{

conn.Open();
using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(conn))
{

bulkCopy.DestinationTableName = “SqlTableName“;

//Table ปลายทางใน database ที่จะ copy มาไว้

// ถ้า datatable มี Structure ไม่เหมือนกับ table ใน database ต้องทำการ mapping column

bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col1“, “dt_col1“);
bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col2“, “dt_col2“);
bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col3“, “dt_col3“);

// db_col1 = ชื่อ column1 ของ table ใน database
// dt_col1 = ชื่อ column1 ของ datatable

bulkCopy.WriteToServer(datatable);

}

conn.Close();

}

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

 • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

 • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

 • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

วิธีการกำหนดค่าให้ตัวแปร sqlDatasource ที่ไม่ได้รับค่ามาจาก user

การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลของฟิลด์ที่ไม่ต้องการให้ user กำหนดเองได้ หรือ ฟิลด์ที่ไม่ได้อยู่ใน Editform layout สามารถทำได้ดังนี้

ตัวอย่าง

ชื่อฟิลด์                         รายละเอียด

Created_User               ฟิลด์เก็บ username ของ user ที่สร้างข้อมูลใหม่

Created_Datetime       ฟิลด์เก็บวันเวลาที่ user สร้างข้อมูลใหม่

Modified_User             ฟิลด์เก็บ username ของ user ที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

Modified_Datetime     ฟิลด์เก็บวันเวลาที่ user แก้ไขข้อมูลล่าสุด

การกำหนดค่าของตัวแปรเหล่านี้ สามารถกำหนดค่าผ่าน e.NewValues[“Column name”] = value; ใน event RowInserting และ RowUpdating

1. RowInserting คือ event ในขณะก่อนเกิดการส่งค่าตัวแปรไปยัง sqlDatasource เพื่อทำการเพิ่มข้อมูลใหม่ (insert) ลงฐานข้อมูล

protected void ASPxGridView_RowInserting(object sender, DevExpress.Web.Data.ASPxDataInsertingEventArgs e)

{

e.NewValues[“Created_Datetime”] = DateTime.Now;

e.NewValues[“Created_User”] = Session[“Username”]+””;

e.NewValues[“Modified_Datetime”] = DateTime.Now;

e.NewValues[“Modified_User”] = Session[“Username”]+””;

}

            จากโค้ดด้านบน เมื่อมีการจะบันทึกข้อมูลใหม่ จะกำหนดค่าตัวแปร Created_Datetime ,Modified_Datetime ด้วยเวลาปัจจุบัน (DateTime.Now) และ Created_User ,Modified_User ด้วย username ของ user ที่ใช้งานระบบอยู่ เป็นการเก็บสถานะการสร้างข้อมูลใหม่และการแก้ไขล่าสุดของแถวข้อมูลนั้นๆ

2.  RowUpdating คือ Event ในขณะก่อนเกิดการส่งค่าตัวแปรไปยัง sqlDatasource เพื่อทำการแก้ไขข้อมูล (update) ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

protected void ASPxGridView_RowUpdating(object sender, DevExpress.Web.Data.ASPxDataUpdatingEventArgs e)

{

e.NewValues[“Modified_Datetime”] = DateTime.Now;

e.NewValues[“Modified_User”] = Session[“Username”]+””;

}

          จากโค้ดด้านบน เมื่อมีการจะแก้ไขข้อมูล จะกำหนดค่าตัวแปร Modified_Datetime ด้วยเวลาปัจจุบัน (DateTime.Now) และ Modified_User ด้วย username ของ user ที่ใช้งานระบบอยู่ เป็นการเก็บสถานะการแก้ไขล่าสุดของแถวข้อมูลนั้นๆ