Get Adobe Flash player

sompoch.k

ASP.NET MVC LESSON 2 return Json data

ASP.NET MVC LESSON 2 return Json data โดยเราสามารถกำหนดการ return ค่าเป็นแบบ string หรือ Array Object ได้ดังภาพ

ในส่วนของ Controller ปกติจะ return View(); ให้  return Json(data,JsonRequestBehavior.AllowGet);

Json จากภาพด้านบนจะมีการส่งค่ากลับสามแบบ

แบบที่ 1

status = “0”,
statusTextTH = “ไม่ผ่าน”,
statusTextEN= “fail”,

 

แบบที่ 2

summary=new
{
obtainAct=15,
obtainHour=37,
criteriaAct=30,
criteriaHour=120

}

แบบที่ 3

จะต้องทำ Array เพราะสังเกตุว่าจะมี […..] ครอบ data ไว้อยู่ ให้สร้าง array ขึ้นมา
1) เริ่มจากสร้างตัวแปร
public class criteriaListArr
{
public String nameTH { get; set; }
public String nameEN { get; set; }
public int obtain { get; set; }
public int criteria { get; set; }
}
2) จากนั้นให้สร้าง ArrayList
public List GetcriteriaListArr()
{
var res = new List()
{
//case 1
new criteriaListArr()
{
nameTH = “กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม”,
nameEN = “กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม”,
obtain =8,
criteria=10
},
//case 2
new criteriaListArr()
{
nameTH = “กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง”,
nameEN = “กิจกรรมมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง”,
obtain =50,
criteria=120
},
//case 3
new criteriaListArr()
{
nameTH = “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน”,
nameEN = “กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ครบ 5 ด้าน”,
obtain =4,
criteria=5
}

};

return res;
}
3) แล้วขั้นตอนการเรียกใช้ให้เรียกใช้โดยกำหนดตัวแปรเท่ากับ ArrayList ที่สร้าง
criteriaList = GetcriteriaListArr()

Code หน้า Controller ทั้งหมด

 

ASP.NET MVC LESSON 1 การเรียกใช้ Parameter

ASP.NET MVC LESSON 1 การเรียกใช้ Parameter
แบบที่ 1 เรียกผ่าน string query รูปแบบเดิมๆ ดังภาพ

ขั้นตอนการทำแก้ไขไฟล์ RouteConfig.cs เพื่อให้เรียก parameter ดังในภาพ

สร้าง Controller ชื่อ ActivityTranscript แล้วในส่วนของ Action ให้กำหนดตัวรับ Parameter ด้วย

หลังจากนั้นส่วนของ View ให้สร้าง View Index เพื่อแสดงผล ViewBag.StudentCode ที่เก็บค่ามาแสดง

แบบที่ 2 จะใช้แสลช / แยกเพื่อความสวยงาม เป็นแบบที่นิยมใช้  ดังภาพด้านล่าง

ไฟล์ RouteConfig.cs จะเหมือนเดิม

หน้า Controller เพิ่ม [Route(……….)] เพื่อระบุค่า Parameter กรณีที่มี Route เยอะๆ จะใช้วิธีรับค่า Parameter แทน

 

 

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting แสดงระเบียบวาระย่อยให้เรียงตามที่กำหนดได้

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting แสดงระเบียบวาระย่อยให้เรียงตามที่กำหนดได้ เนื่องจากมีการกำหนดหัวข้อวาระย่อย เป็น 1.1 หรือ 1.10 หรือ 1.1-1 ทำให้ระบบไม่สามารถเรียงลำดับหัวข้อได้ถูกดังภาพด้านล่าง


จากภาพจะเห็นว่าหัวข้อ 4.1 และ 4.1.1 ไม่ได้อยู่ใกล้กันทั้งที่เป็นหัวข้อย่อย ทีมผู้พัฒนาจึงได้ปรับให้มีกรอกลำดับการแสดงในหน้าของผู้กรอกวาระย่อยดังภาพ ด้านล่าง

จากภาพสามารถกรอกในช่องสีฟ้า เพื่อแสดงลำดับหัวข้อตามที่ต้องการได้ และเมื่อกรอกเรียงลำดับโดนจากน้อยไปหามาก จะได้หัวข้อที่เรียงแล้วดังภาพด้านล่าง

 

Insert ข้อมูลและส่งค่า Primary key กลับมา

Insert ข้อมูลและส่งค่า Primarykey ที่พึ่ง Insert ล่าสุดกลับมาเพื่อนำไปใช้ต่อ โดยใช้ SELECT CAST(scope_identity() AS int ช่วย

ตัวอย่างโค้ด

 

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บันทึกเวลาและระบบโอที

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บันทึกเวลาและระบบโอที

  • ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลเครื่องสแกนเวลาเข้างาน จาก Microsoft Access เป็น Microsoft SQL Server เพื่อรองรับการใช้งานผ่าน web browser และรองรับการเข้าใช้งานได้พร้อมกัน
  • ปรับเปลี่ยนการดึงข้อมูลการสแกนเข้างานเพื่อปฏิบัติงานจากฐานข้อมูล Microsoft Access แล้วบันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือระบบ OT ลงในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server