Author: sompoch.k

วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress

วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress ลาก Gauges Control มาวาง หลังจากนั้นปรับ Scale Range ให้มีช่วงตามที่ต้องการ จากตัวอย่างด้านล่างทำ Scale Range 4

หลังจากนั้นในส่วน Code Behide ไว้จัดการปรับแต่งค่าของ Gauges ตามที่กำหนด เช่นกำหนด Max Value กำหนดค่า เข็มชี้หรือที่เรียกว่า Needle และกำหนดค่า Range เพื่อแสดงค่าของแต่ละสี

ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://203.158.144.140/Evaluation มีฟังก์ชั่นทำงานดังนี้ 1. สามารถสร้าง แบบประเมินได้ ใส่ชื่อโครงการ ใส่วันที่จัด สถานที่จัด 2. เพิ่มรูปหัวข้อการประเมิน เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถเลือกหัวข้อการประเมินเป็นเหมือนเป็นตัวช่วยเพื่อให้เลือกประเมินในหัวข้อที่ถูกต้อง 3. Admin สามารถสร้าง หรือลบ หรือกำหนดวันเวลาที่จะให้แบบการประเมินขึ้นหน้าเว็บได้ 4. ปรับปรุงผลการประเมินได้เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ได้ 5. สามารถ Add User ให้เข้ามาใช้งานและจัดการแบบประเมินได้ ส่วนงานที่เหลือในการปรับปรุงและเพิ่มเติมฟังก์ชั่น (กำลังพัฒนา) 1. สามารถเก็บรายงาน รูปเล่ม และเก็บรูปภาพในแต่ละโครงการได้ 2. เพิ่มกราฟในผลของการประเมิน 3. เพิ่มการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายเพื่อสรุปยอดที่ใช้ได้

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ ในหน้าแบบฟอร์มการลาปกติใช้ Crystal Report เปลี่ยนมาใช้ XtraReport http://203.158.144.140/arit_leave/  

พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ Network Report

พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ Network Report http://203.158.144.140/network/

ปรับปรุงหน้าเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

ปรับปรุงหน้าเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) เพิ่มกราฟแสดงอันดับผู้เข้าใช้และ Browser ที่ใช้ในหน้า Login ( https://edoc.rmutp.ac.th/login.aspx )