Category: การจัดการความรู้ KM

การเอารูปภาพมาวางบน web ด้วย HTML5

<!doctype html> <html><head><title>test HTML5</title></head> <body> <svg id=”svgelem” height=”200″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”> <defs> <radialGradient id =”gradient” cx=”50%” cy=”50%” r=”50%” fx=”50%” fy=”50%”> <stop offset=”0%” style=”stop-color:rgb(200,200,200); stop-opacity:0″/> <stop offset=”100%” style=”stop-color:rgb(0,0,255); stop-opacity:1″/></radialGradient> </defs> <image xlink:href= “13.gif” x=”10″ y=”10″ width=”200″ height=”200″/> </svg> </body> </html> วิธีทำต้อง load รูปภาพไปไว้ใน Inetpub\wwwroot ก่อน และเมื่อกด CTRL+ หรือ CTRL- จะสามารถขยายหรือลดขนาดรูปได้โดยภาพไม่แตก

การวาดวงรีสีเหลือบ ด้วย HTML5

<!doctype html> <html> <head><title>Gradient HTML5</title></head> <body> <svg id=”svgelem” height=”200″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg”> <defs> <radialGradient id =”gradient” cx=”50%” cy=”50%” r=”50%” fx=”50%” fy=”50%”> <stop offset=”0%” style=”stop-color:rgb(200,200,200); stop-opacity:0″/> <stop offset=”100%” style=”stop-color:rgb(0,0,255); stop-opacity:1″/></radialGradient> </defs> <ellipse cx=”200″ cy=”100″ rx=”200″ ry=”100″ style=”fill:url(#gradient)”/> </svg> </body> </html> เมื่อกด Ctrl+/Ctrl- จะเพิ่มขนาดหรือขยายภาพที่วาดไว้ได้ด้วยภาพไม่แตก

การวาดวงกลมและตัวอักษร

<!doctype html> <html> <head><title>test HTML5</title></head> <body> <svg smlns=”http://www.w3.org/2000/” width=”300″ height =”300″> <text style=”font-size:30; stroke:red” x=”10″ y=”170″>Hello SVG World </text><circle id=”redcircle” cx=”250″ cy=”250″ r=”50″ fill=”green” /></svg></body></html>

ค้นหาที่อยู่ปัจจุบันด้วย HTML5

<!doctype html><html> <head><title>Sample HTML5–index5.html</title></head> <body><p id=”location”>Current Location</p> <button onclick=”getLocation()”>Get</button> <div id=”map1″> </div><script src=”http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false”></script> <script type=”text/javascript”> var p1=document.getElementById(“location”); function getLocation() { if (navigator.geolocation) {   navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); } else {   p1.innerHTML=”Location not Support!!!”; } } function showPosition(position) {   var lat=position.coords.latitude; var lon=position.coords.longitude; var ll=new google.maps.LatLng(lat,lon); var m1=document.getElementById(“map1”); m1.style.height=’250px’; m1.style.width=’500px’; var opt={center:ll,zoom:14, mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP, mapTypeControl:false, navigationControlOptions: { […]

การค้นหา Latitude และ Longitude ด้วย HTML5

<!doctype html> <html><head><title>Sample HTML5</title></head> <body> <p id=”location”>Current Location</p> <button onclick=”getLocation()”>Get</button> <script type=”text/javascript”> var p1=document.getElementById(“location”); function getLocation() { if (navigator.geolocation) {   navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition); } else {   p1.innerHTML=”Location not Support!!!”; } } function showPosition(position) {   p1.innerHTML=”Lat : ” + position.coords.latitude+”<br/>lon:”+position.coords.longitude; } function showError(error) { switch(error.code) { case error.PERMISSION_DENINED: p1.innerHTML=”Permission Denied”; break; case error.TIMEOUT: p1.innerHTML=”TimeOut”; break; […]

การขยายและลดขนาด Video ด้วย HTML5

<!doctype html> <html><head><title>test HTML5</title></head> <body> <div style=”text-align:center”> <button onclick=”makebigger()”>Bigger</button> <button onclick=”makesmaller()”>Smaller</button><br/> <video id=”myvideo1″ controls=”controls”> <source src=”gizmo.mp4″ type =”video/mp4″/></video> </div> <script type=”text/javascript”> var video1=document.getElementById(“myvideo1”); function makebigger(){video1.width=620;} function makesmaller(){video1.width=200;} </script> </body> </html> ————————————————————— RESULT    

Drag and Drop ใน HTML5

การเขียนคำสั่งในการ Drag and Drop รูปภาพด้วย HTML5 <!doctype html> <html> <head><title>test HTML5</title></head> <body> <script type=”text/javascript”> function drag(ev){   ev.dataTransfer.setData(“Text”,ev.target.id);} function drop(ev){var data=ev.dataTransfer.getData(“Text”); ev.target.appendChild(document.getElementById(data)); ev.preventDefault();} function allowdrop(ev) {ev.preventDefault();} </script> <div id=”div1″ ondrop=”drop(event)” ondragover=”allowdrop(event)”style =”width:300px;height:300px;border:1px solid #cccccc;”></div> <img id=”drag1″ src=”starbuck1.jpg” widht=”250″ height=”265″draggable=”true” ondragstart=”drag(event)”/> </body> </html>  

การประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ทำ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 วันที่  1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรในฝ่ายของสำนักวิทยาบริการ ฯ เป็นการประชุมรายงานผลการดำเนินงานปี 2554 และวางแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2555 การประชุมครั้งนี้มีการแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่แล้วมา ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และมอบหมายงานให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบปฏิบัติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคราวหน้า ภาพบรรยากาศการประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน

การทำ web service ใน asp.net (c#)

Web Service คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย เป็น Web Application ยุคใหม่ ที่ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถติด ตั้ง ค้นหา และทำงานได้ผ่านเว็บ Web Service สามารถทำอะไรก็ได้ตั้งแต่งานง่ายๆ เช่น การดึงข้อมูล จนถึงกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน เมื่อ Web Service ตัวใดตัวหนึ่งเริ่มทำงาน Web Service ตัวอื่นก็สามารถรับรู้และเริ่มทำงานได้อีกด้วย ลักษณะการให้บริการของ Web Service นั้น จะถูกเรียกใช้งานจาก application อื่นๆ ในรูปแบบ RPC(Remote Procedure Call) ซึ่งการให้บริการจะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้ โดยภาษาที่ถูกใช้เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนคือ XML ทำให้สามารถเรียกใช้ Component ใด ๆ ก็ได้ ใน ระบบ หรือ Platform ใด ๆ ก็ได้ บน […]