Get Adobe Flash player

การประชุม

Group meeting 3/2558

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนหลัง และมอบหมายงานใหม่ พร้อมเร่งรัดงานที่ยังไม่เสร็จ เมื่อวันที่ 28/07/2558
2015-07-28 11.04.322015-07-28 11.04.392015-07-28 11.05.202015-07-28 11.19.302015-07-28 11.19.26

ประชุมกลุ่ม 2/2558

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ดูสรุปผลการประชุมได้ที่ สรุปรายงานประชุม

98101 99100

 

ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน และวิธีการใช้โปรแกรมระบบสหกิจศึกษา ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ และให้เพิ่มเติมส่วนพิมพ์ออกกระดาษเพื่อความสะดวก มีผู้เข้าประชุม 15 คน …รายงานการประชุม

11139384_1428972487415685_7070013271457877640_n20981_1428972620749005_4017626781118985901_n 11109449_1428972740748993_5031936041615347223_n11136724_1428972897415644_1588953257152950999_n  11149235_1428972974082303_7177496794747887656_n

 

ประชุมกลุ่มครั้งที่ 1/2558

 

2015-01-12 14.52.20   2015-01-12 14.52.25

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไข ปีงบประมาณ 2558

 

 

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร