Get Adobe Flash player

การประชุม

ให้ PHP กับ SQLแสดงผลภาษาไทยถูกต้องโดยใช้ Mysqli (utf8)

PHP และ SQL มักจะมีปัญหาการไม่รับรองภาษาไทย ซึ่งจะมีปัญหากับการจัดเก็บลงฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล

โดยการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีการตั้งค่าจะเห็นเป็นภาษาดังรูป

 

ในการสร้าง Database บน phpMyAdminนั้นควรเปลี่ยน Collation ให้เป็น utf8

โดยหน้าที่มีการบันทึกข้อมูลควรใส่ในส่วนของหน้า HTML

<meta http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=utf-8″>

ซึ่งกำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ

 

mysqli_set_charset($???"utf8");

เพิ่ม mysqli_set_charset ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว

 

วิธีแก้ปัญหา constructor error ใน phpmyadmin

  1. ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/streams.php
  2. บรรทัดที่ 52 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function StringReader ($str=”) { เป็น function __construct($str=”) {
  3. บรรทัดที่ 90 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function FileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) {
  4. บรทัดที่ 146 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function CachedFileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) {
  5. ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/gettext.php
  6. บรรทัดที่ 36 เปลี่ยนฟังกชั่น function gettext_reader($Reader, $enable_cache = true) { เป็น function __construct($Reader, $enable_cache = true) {

Poster Studylife

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ปรับข้อมูลผู้รับให้ตรงกับฐานข้อมูล กบ.

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ปรับข้อมูลผู้รับให้ตรงกับฐานข้อมูล กบ. โดย

  • ข้อมูลบุคลากรจะอ้างอิงกับฐานข้อมูล HRM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ดูแลโดยกองบริหารงานบุคคล
  • สามารถแยกข้อมูลบุคลากรตามตำแหน่งงาน และตำแหน่งทางการบริหารได้
  • สามารถแสดงข้อมูลบุคลากรที่ไปช่วยราชการนอกหน่วยงานได้ เช่นตำแหน่ง อาจารย์ที่ประจำคณะ แต่ไปช่วยราชการที่อื่น
  • สามารถแสดงข้อมูลหน่วยงานย่อย หรือระดับสาขา เพื่อให้สามารถส่งเอกสารให้อาจารย์แต่ละสาขาได้

Operation DU plan

No สิ่งที่ต้องทำ คนรับผิดชอบ Deadline เสร็จสมบูรณ์? Note
1 แต่งตั้งทีมศูนย์นวตกรรม
ซึ่งควรประกอบไปด้วย Project Manager, IT, สื่อสารองค์กร และผู้ประสานงานคณะ
อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
2 Finalize นโยบายขับเคลื่อน อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
3 กำหนดวันในการจัด Digital Day อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
4 คิด incentive ที่จะช่วยกระตุ้นและเกิด action ในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
5 แผนการแจกอีเมลให้กับนักศึกษา สวส 12 Jun 2017
6 แผนการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ sign in (แจกรางวัลผู้ใช้งานมากสุด) สวส 12 Jun 2017
7 เว็บไซต์เนื้อหาอบรม, วีดีโออบรม สวส 12 Jun 2017 เอาที่มีเบื้องต้น เพราะต้องมีการอัพเดทตลอดอยู่แล้
8 ตารางการอบรม, แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม
รายละเอียดหลักสูตร
สวส 12 Jun 2017
9 Template เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สวส 12 Jun 2017
10 แผนสื่อสารโครงการ (project communication plan) กองสื่อสาร 12 Jun 2017 ประชุมคราวหน้าวันที่ 12 มิย ขอแผนคร่าวๆมานำเสนอก่อน
11 Agenda Digital Day ทีมศูนย์นวตกรรม xxx หลังจากได้ทีมศูนย์นวตกรรม
12 จัดตั้งทีม Digital Marketing อธิการบดีและผู้บริหาร, กองสื่อสาร xxx
13 Design pre/post evaluation Digital University Kudosiz 12 Jun 2017

คู่มือการอบรม Google Drive

1) Download การใช้งาน Google Drive ผ่านเว็บบราวเซอร์

2) Download วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประชุม กับ Partner Google

Account Google สามารถจัด OU Group ได้ และสามารถกำหนดได้ว่า OU ไหนสามารถใช้งาน Application ไหนได้บ้าง (partner จะช่วยดู Account เรื่อง Single Sign on)

การตั้งค่าการ Share document สามารถกำหนด public หรือ private เฉพาะ OU ได้

Google Classroom ปฏิทิน ผ่าน email จะสามารถแจ้งเตือนได้ แต่ น.ศ. ต้องลง e-mail บน mobile แล้วเชื่อมข้อมูลเข้า Calendar

 

 

 

Group meeting 3/2558

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนหลัง และมอบหมายงานใหม่ พร้อมเร่งรัดงานที่ยังไม่เสร็จ เมื่อวันที่ 28/07/2558
2015-07-28 11.04.322015-07-28 11.04.392015-07-28 11.05.202015-07-28 11.19.302015-07-28 11.19.26

ประชุมกลุ่ม 2/2558

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ดูสรุปผลการประชุมได้ที่ สรุปรายงานประชุม

98101 99100

 

ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน และวิธีการใช้โปรแกรมระบบสหกิจศึกษา ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ และให้เพิ่มเติมส่วนพิมพ์ออกกระดาษเพื่อความสะดวก มีผู้เข้าประชุม 15 คน …รายงานการประชุม

11139384_1428972487415685_7070013271457877640_n20981_1428972620749005_4017626781118985901_n 11109449_1428972740748993_5031936041615347223_n11136724_1428972897415644_1588953257152950999_n  11149235_1428972974082303_7177496794747887656_n