Get Adobe Flash player

การประชุม

ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน และวิธีการใช้โปรแกรมระบบสหกิจศึกษา ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ และให้เพิ่มเติมส่วนพิมพ์ออกกระดาษเพื่อความสะดวก มีผู้เข้าประชุม 15 คน …รายงานการประชุม

11139384_1428972487415685_7070013271457877640_n20981_1428972620749005_4017626781118985901_n 11109449_1428972740748993_5031936041615347223_n11136724_1428972897415644_1588953257152950999_n  11149235_1428972974082303_7177496794747887656_n

 

DevExpress : XRBarCode เมื่อเครื่อง Scan barcode ทำการ Scan แล้วได้ตัวเลขเกิน

DevExpress : XRBarCode เมื่อเครื่อง Scan barcode ทำการ Scan แล้วได้ตัวเลขเกิน

ปัญหา : เวลา XRBarCode ถูก Scan ด้วยเครื่องอ่าน BarCode แล้วได้ตัวเลขเพิ่มมาเช่นบัตรนักศึกษาปกติ 135750603230-2 แต่พอ Scan ดันได้ 135750603230-2U มีตัว U เพิ่มมา

วิธีการแก้ไข : ต้องปรับ Properties ของ XRBarCode ในส่วนของ Symbology-> CalcCheckSum = False ปกติมันเป็น Ture เวลาเครื่อง Scan จะได้ค่า Sum ในการ Scan ทำให้ตัวเลขมี digit เพิ่ม (ปัญหานี้จะเกิดกับ Symbology Type บางประเภทเช่น Code39 ที่มีโหมด Check Sum)

ประชุมกลุ่มครั้งที่ 1/2558

 

2015-01-12 14.52.20   2015-01-12 14.52.25

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไข ปีงบประมาณ 2558

 

 

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

-เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี

-เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

rental1
rental2
rental3

rental4

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th

ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง

ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

mis1mis2

ปรุบปรุงเว็บไซต์ MIS

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS Link mis.rmutp.ac.th

– ปรุบปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย

– เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน เพื่อแสดงข้อมูลนักศึกษา

-นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 ดึงจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน และเพิ่มกราฟแสดงสถานะภาพของนักศึกษา

– ผู้ลาศึกษาต่อ เพิ่มปีปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM

– เพิ่มข้อมูลผู้รับทุนปีปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM

– เพิ่มข้อมูล FTES ปี 55

– งานวิจัยทั้งหมด ดึงจากฐานข้อมูลงานวิจัยจากระบบ rpm.rmutp.ac.th

-ข้อมูลแผนปฏิบัติงาน แก้ไขกราฟทั้งหมด เหลือข้อมูลปีปัจจุบันที่ได้รับมายังไม่ตรง

* ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่ดึงจากทะเบียนปีปัจจุบัน แสดงสถานะภาพของนักศึกษาด้วย

* แสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2545-2555


 

ปรับปรุงเว็ปไซต์จีน มทร.พระนคร

ปรับปรุงเว้ปไซต์จีน มทร.พระนครให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจีนที่มาฝึกงานแปลเนื้อหา

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

สวท.ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 1.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก มีผู้เข้าประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ  นายแสงสรรค์ ตินารักษ์   งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา งานบริหารทั่วไปนายสาคร พรมจันทรา หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DevExpress & SQL 2008

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server 2008 และพัฒนาโปรแกรมด้วย DevExpress โดยมีนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 24/11/2554 – 2/12/2554

Microsoft SQL Server 2008 R2

 • MS SQL Server 2008 R2 Overview ถูกพัฒนาจาก MS SQL Server 2008 ซึ่งมีการแก้ไขบัคต่างๆที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซิฟเวอร์เพื่อลองรับกับระบบงานใหญ่ๆ
 • OS ที่ Support ได้แก่ Win XP SP2 , Win XP SP3 , Win Vista , Win 7 , Win Server 2003 , Win Server 2008 ,Win Server 2003 R2 , Win Server 2008 R2
 • คุณลักษณะใหม่ๆใน SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 นั้นมีคุณสมบัติเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่

 

Microsoft SQL Server 2008 R2

 • MS SQL Server 2008 R2 Overview ถูกพัฒนาจาก MS SQL Server 2008 ซึ่งมีการแก้ไขบัคต่างๆที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซิฟเวอร์เพื่อลองรับกับระบบงานใหญ่ๆ
 • OS ที่ Support ได้แก่ Win XP SP2 , Win XP SP3 , Win Vista , Win 7 , Win Server 2003 , Win Server 2008 ,Win Server 2003 R2 , Win Server 2008 R2
 • คุณลักษณะใหม่ๆใน SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 นั้นมีคุณสมบัติเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่

1. การเป็น Platform ที่เชื่อถือได้และรองรับการขยายตัว

 • ใช้งานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 • มุมมองเชิงลึกจากข้อมูลแบบ High-Speed
 • ประกันเวลา Uptime และระบบรักษาความปลอดภัย
 • ขยาย Data Warehouse ได้สูงกว่า 10 เทราไบต์

2. ประสิทธิภาพทางไอทีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 • จัดการประสิทธิภาพการทำงานในระดับกว้าง
 • ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ให้เกิดประโยชน์
 • การทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและไอที

3. ระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบ Self-Service

 • ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงาน
 • ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ BI Data
 • ใช้งาน Self-Service Analysis และการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์แบบจากข้อมูลทั้งหมดที่มี