Get Adobe Flash player

การประชุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DevExpress & SQL 2008

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server 2008 และพัฒนาโปรแกรมด้วย DevExpress โดยมีนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 24/11/2554 – 2/12/2554

Microsoft SQL Server 2008 R2

 • MS SQL Server 2008 R2 Overview ถูกพัฒนาจาก MS SQL Server 2008 ซึ่งมีการแก้ไขบัคต่างๆที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซิฟเวอร์เพื่อลองรับกับระบบงานใหญ่ๆ
 • OS ที่ Support ได้แก่ Win XP SP2 , Win XP SP3 , Win Vista , Win 7 , Win Server 2003 , Win Server 2008 ,Win Server 2003 R2 , Win Server 2008 R2
 • คุณลักษณะใหม่ๆใน SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 นั้นมีคุณสมบัติเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่

 

Microsoft SQL Server 2008 R2

 • MS SQL Server 2008 R2 Overview ถูกพัฒนาจาก MS SQL Server 2008 ซึ่งมีการแก้ไขบัคต่างๆที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซิฟเวอร์เพื่อลองรับกับระบบงานใหญ่ๆ
 • OS ที่ Support ได้แก่ Win XP SP2 , Win XP SP3 , Win Vista , Win 7 , Win Server 2003 , Win Server 2008 ,Win Server 2003 R2 , Win Server 2008 R2
 • คุณลักษณะใหม่ๆใน SQL Server 2008 R2
 • SQL Server 2008 R2 นั้นมีคุณสมบัติเด่นใน 3 ด้าน ได้แก่

1. การเป็น Platform ที่เชื่อถือได้และรองรับการขยายตัว

 • ใช้งานเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด
 • มุมมองเชิงลึกจากข้อมูลแบบ High-Speed
 • ประกันเวลา Uptime และระบบรักษาความปลอดภัย
 • ขยาย Data Warehouse ได้สูงกว่า 10 เทราไบต์

2. ประสิทธิภาพทางไอทีและนักพัฒนาซอฟต์แวร์

 • จัดการประสิทธิภาพการทำงานในระดับกว้าง
 • ใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ให้เกิดประโยชน์
 • การทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและไอที

3. ระบบธุรกิจอัจฉริยะแบบ Self-Service

 • ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและประสิทธิภาพการทำงาน
 • ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ BI Data
 • ใช้งาน Self-Service Analysis และการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น
 • พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สมบูรณ์แบบจากข้อมูลทั้งหมดที่มี

 

ประชุมครั้งที่ 2/2555

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สวท.


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

 1. น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
 2. นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
 3. นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์
 4. น.ส.นฤมล โตเจริญ
 5. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลมี

 

การประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ทำ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1

วันที่  1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรในฝ่ายของสำนักวิทยาบริการ ฯ เป็นการประชุมรายงานผลการดำเนินงานปี 2554 และวางแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2555 การประชุมครั้งนี้มีการแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่แล้วมา ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และมอบหมายงานให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบปฏิบัติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคราวหน้า

ภาพบรรยากาศการประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน

ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา

 

ปฏิทินการประชุม/สัมมนา

ปฏิทินการประชุม/สัมมนา