Get Adobe Flash player

การปรับปรุงเว็บไซต์

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th

ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง

ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

mis1mis2

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/

bim1

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F0

หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F1

เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ

MIS_STD_F2

 

 

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มสถิติการใช้งานหลังจากอบรม สามารถเข้าดูสถิติได้ที่ link http://203.158.144.140/edoc_report/report2.aspx

สถิติการใช้งาน edoc2

 

สถิติการใช้งาน edoc3

 

สถิติการใช้งาน edoc1

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th

edoc1

edoc2