Get Adobe Flash player

การปรับปรุงเว็บไซต์

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc

ปรับปรุงเว็บไซต์ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Doc เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานโดยรวมปุ่มลงทะเบียนหนังสือเข้ากับปุ่มส่งต่อและดำเนินการ และปรับปรุงส่วนของการพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการในหนังสือที่เกี่ยวข้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://edoc.rmutp.ac.th

edoc1

edoc2

ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงรายงานสถิติการใช้งานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมแยกรายงานสถิตินอกเหนือจากกราฟให้แสดงผลรายปี และแยกตามคณะแยกตามผู้ใช้งานแต่ละคณะได้ สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้า http://edoc.rmutp.ac.th และคลิกเลือก ดูรายงานทั้งหมด หรืออาจจะเข้าที่ http://203.158.144.140/edoc_report/userreport.aspx

By Sompoach.K

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ มทร.พระนคร

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่จากเดิมใช้ชื่อว่า MIS For Building เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่า Building Information System (BIM) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th โดยอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ

  • นำเข้าและแสดงข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM)
  • นำเข้าและแสดงผลข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนในส่วนของการจัดการเรียนการสอน
  • ทำหน้า เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลห้องและข้อมูลอาคาร
  • ทำการ map ข้อมูลระหว่างสองแหล่งคือข้อมูลจากระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับระบบทะเบียน เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน
  • ทำการเก็บภาพข้อมูลห้องและข้อมูลแบบแปลนห้อง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://bim.rmutp.ac.th

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ เป็นรายงานจำนวนการลาแยกตามแต่ละประเภท สามารถค้นหาตามปีงบประมาณหรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/arit_leave

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา
รายการที่ปรับ – เพิ่มหมวดหมู่หัวข้อ หนังสือที่ยังไม่เปิดอ่าน และเพิ่มการค้นหาโดยระบุชื่อผู้ส่ง และวันที่ส่ง

ปรุบปรุงระบบ รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ปรุบปรุงระบบเพิ่มเติม ในส่วนของการออกรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แสดงข้อมูลด้วยกราฟและตาราง

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=report2


ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS เพื่อแสดงข้อมูลสัญญาจ้างและสามารถดาวโหลดเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS เพื่อแสดงข้อมูลสัญญาจ้างและสามารถดาวโหลดเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มหน้าจัดการข้อมูลบุคลากรให้สามารถเพิ่มข้อมูลสัญญาจ้าง และสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้

*User ที่สามารถแก้ไขได้ต้องให้ทางผู้จัดทำเว็บ MIS ทำการ Add User เป็น Admin ก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานในส่วนนี้ได้

 

ปรุบปรุงเว็บไซต์ระบบการลาออนไลน์ เพิ่มสถิติการลา

ปรุบปรุงเว็บไซต์ระบบการลาออนไลน์ เพิ่มสถิติการลา
-แสดงกราฟสถิติการลาแต่ละประเภท
-แสดงจำนวนการลา 10 อันดับสูงสุดแต่ละประเภท

 

ปรุบปรุงเว็บไซต์ MIS

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS Link mis.rmutp.ac.th

– ปรุบปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย

– เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน เพื่อแสดงข้อมูลนักศึกษา

-นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 ดึงจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน และเพิ่มกราฟแสดงสถานะภาพของนักศึกษา

– ผู้ลาศึกษาต่อ เพิ่มปีปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM

– เพิ่มข้อมูลผู้รับทุนปีปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM

– เพิ่มข้อมูล FTES ปี 55

– งานวิจัยทั้งหมด ดึงจากฐานข้อมูลงานวิจัยจากระบบ rpm.rmutp.ac.th

-ข้อมูลแผนปฏิบัติงาน แก้ไขกราฟทั้งหมด เหลือข้อมูลปีปัจจุบันที่ได้รับมายังไม่ตรง

* ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่ดึงจากทะเบียนปีปัจจุบัน แสดงสถานะภาพของนักศึกษาด้วย

* แสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2545-2555


 

ปรุบปรุงเว็บ MIS เพิ่มเมนูลัดด้านบน