Get Adobe Flash player

พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2558

ปรับปรุงระบบขอ Account RMUTP Passport

ปรับปรุงระบบขอ Account RMUTP Passport

ระบบเดิม

  1. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ ยื่นเรื่องขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน RMUTP Passport ผ่าน ระบบขอใช้งาน RMUTP Passport
  2. ผู้ดูแลระบบ RMUTP Passport ทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ passport.rmutp.ac.th
  3. ทำการติดต่อกลับผ่าน e-mail หรือเบอร์โทร ที่ผู้ขอยื่นเรื่องระบุไว้
  4. ผู้ขอยื่นเรื่องเข้าระบบ passport.rmutp.ac.th เพื่อยืนยันตัวตน และระบุ username, password หลังจากนั้นจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆที่ authen ด้วย RMUTP Passport ได้ทันที

ระบบใหม่

  1. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ เมื่อมีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) จะสามารถยืนยันตัวตน เพื่อระบุ username, password และพร้อมใช้งาน RMUTP Passport ได้ทันที
  2. เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว เช่น ลาออก เกษียณ โดนพักงาน ฯลฯ Account ใน RMUTP Passport จะถูก disable ทันที และไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตตลอดจนระบบต่างๆ ที่ authen ด้วย RMUTP Passport
  3. เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเช่น ชื่อ นามสกุล ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) RMUTP Passport จะถูกแก้ไขตามทันที เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องกับฐานข้อมูลบุคลากร

* หมายเหตุ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่ต้องยื่นเรื่องขอเปิดใช้ RMUTP Passport จากสำนักวิทยบริการฯ แล้ว แค่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) ก็สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือถ้าไม่มีข้อมูลบุคลากรสามารถติดต่อกองบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสียก่อน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/
passport

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ

ปรับปรุงระบบขอใช้งาน RMUTP Passport เพิ่มแจ้งเตือนผ่าน Email ให้กับผู้แลระบบ เพื่อสะดวกต่อการติดต่อประสานงานสำหรับผู้ดูแลระบบ

-เมื่อมีบุคลากรเข้าใหม่ ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบขอใช้ RMUTP Passport ระบบจะดำเนินการส่ง email แจ้งเตือนให้กับผู้แลเพื่อดำเนินการได้ทันที

RMUTP Passport1

RMUTP Passport2

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

เวลาเข้างานไม่เกิน 8.30 ถ้าเกินจะต้องเริ่มทำ OT สายตามเวลาที่เกิน เช่น Scan เข้า 8.45 เกินมา 15 นาที เวลาทำ OT จะเริ่ม 16.45 จากปกติ 16.30

*หมายเหตุ
วันธรรมดาต้องทำ OT 2 ชั่วโมงขึ้นไป
วันหยุดต้องทำ OT 6 ชั่วโมงขึ้นไป (รวมพัก 1 ชั่วโมง)

ระบบมีการแก้ไขเพิ่มเติมคอลัมน์แสดงผล Scan เข้า-ออก ,เวลาการทำโอที, จำนวนชั่วโมงที่ทำ เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวน
ระบบจะล๊อคการลงเวลา ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่องหมายเหตุจะไม่สามารถลงเวลาได้
OT1

พัฒนาระบบออกใบสลิปเงินเดือน PaySlip

พัฒนาระบบออกใบสลิปเงินเดือน PaySlip ให้บริการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวสามารถเข้าใช้ได้จาก Link http://203.158.144.140/PaySlip โดยใช้ RMUTP Passport ในการเข้าใช้งาน

Slip1

Slip2

Slip3

 

พัฒนาเว็ป Decade 2

Picture 2015-01-10 10_52_13

 

ผู้พัฒนา : ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

พัฒนาเว็ปฝึกอบรม สพฐ. OBEC Network

Picture 2015-01-10 10_44_51

 

ผู้พัฒนา :  ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

พัฒนาเว็ปอธิการบดี มทร.พระนคร

Picture 2015-01-10 10_39_52

ผู้พัฒนา :  ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

 

พัฒนาเว็ปพระนครเกมส์

Picture 2015-01-10 10_22_35

ผู้พัฒนาระบบ  :  ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล

 

ปรับปรุงเว็บไซต์ mBudget : ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

ปรับปรุงเว็บไซต์ mBudget : ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

เพิ่มสถานะการใช้จ่าย

เพิ่มไฟล์อัพโหลดเพื่อสะดวกต่อการกรอกข้อมูลรายการวัสดุที่มีปริมาณเยอะๆ

mbudget1

mbudget2

พัฒนาเว็บกิจกรรมนักศึกษา Student Activity Information System

เว็บกิจกรรมนักศึกษา Student Activity Information System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาปี 2557 ซึ่งถูกกำหนด โดย สกอ. เพื่อเก็บจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แรกเข้าจนกระทั้งเรียนจบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวรายงานความสามารถด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนของนักศึกษา

ซึ่งตัวเว็บอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/StudentActivity/ โดยติดต่อขอรับ Account ได้จาก สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

 

StudentActivity1
StudentActivity2
StudentActivity3