Get Adobe Flash player

ระบบสารสนเทศ

พัฒนา AD ใหม่และปรับปรุงระบบ RMUTP Passport

ได้มีการปรับปรุงระบบ RMUTP Passport ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

http://203.158.144.140/Scholarship/ โดยมีการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  1. พัฒนา AD (Active Directory) ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นของ Domain Server จาก Windows server 2008 เป็น Windows Server 2012 และย้าย User / Computer ไปยัง Windows Server 2012 และปรับเปลี่ยน OU ทั้งหมด เพื่อรองรับกับการให้บริการ WiFi : eduroam
  2. ปรุงปรุงระบบ RMUTP Passport ซึ่งเป็นส่วนให้บริการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับข้อมูล ทะเบียน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลจากระบบ AD ใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น เมื่อมีข้อมูลบุคลากร หรือนักศึกษา ออก ระบบ RMUTP Passport จะต้อง Disable Account เพื่อไม่ให้เข้าใช้งานระบบต่างๆ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากฐานข้อมูลบุคลากร หรือข้อมูลนักศึกษา RMUTP Passport จะต้องเปลี่ยนตาม และข้อมูลใน AD จะถูกเปลี่ยนให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด
  3. การขอใช้ RMUTP Passport ไม่ต้องผ่านสำนักวิทยบริการ เช่นเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน สามารถขอเข้าใช้งานได้ทันที เมื่อมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร สามารถเข้าใช้งานจาก https://passport.rmutp.ac.th ส่วนการขอ Account ที่นอกเหนือจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ต้องติดต่อสำนักวิทยบริการฯ เหมือนเดิม

p1

 

p2

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เข้าด้วย RMUTP Passport)

 

Report2

 

Report3

 

และเพิ่มเติมการเข้าเช็คข้อมูลของนักศึกษารายคนได้จากเมนูของ Staff หลังจากเข้าใช้งานระบบ

Report4

 

และสามารถพิมพ์ใบลายชื่อ แยกคณะ แยกห้อง และ barcode

Report5

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า เนื่องจากโหลดข้อมูลจำนวนมาก

แก้ไขโดยโหลดข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ iFrame ช่วย 

เข้าใช้งานได้ที่ https://edoc.rmutp.ac.th

edoc2

ปรับปรุงระบบขอ Account RMUTP Passport

ปรับปรุงระบบขอ Account RMUTP Passport

ระบบเดิม

  1. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ ยื่นเรื่องขอเปิดบัญชีผู้ใช้งาน RMUTP Passport ผ่าน ระบบขอใช้งาน RMUTP Passport
  2. ผู้ดูแลระบบ RMUTP Passport ทำการกรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่เข้าระบบ passport.rmutp.ac.th
  3. ทำการติดต่อกลับผ่าน e-mail หรือเบอร์โทร ที่ผู้ขอยื่นเรื่องระบุไว้
  4. ผู้ขอยื่นเรื่องเข้าระบบ passport.rmutp.ac.th เพื่อยืนยันตัวตน และระบุ username, password หลังจากนั้นจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆที่ authen ด้วย RMUTP Passport ได้ทันที

ระบบใหม่

  1. อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ใหม่ เมื่อมีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) จะสามารถยืนยันตัวตน เพื่อระบุ username, password และพร้อมใช้งาน RMUTP Passport ได้ทันที
  2. เมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว เช่น ลาออก เกษียณ โดนพักงาน ฯลฯ Account ใน RMUTP Passport จะถูก disable ทันที และไม่สามารถเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตตลอดจนระบบต่างๆ ที่ authen ด้วย RMUTP Passport
  3. เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลเช่น ชื่อ นามสกุล ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) RMUTP Passport จะถูกแก้ไขตามทันที เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องกับฐานข้อมูลบุคลากร

* หมายเหตุ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่ต้องยื่นเรื่องขอเปิดใช้ RMUTP Passport จากสำนักวิทยบริการฯ แล้ว แค่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร (hrm-bpm.rmutp.ac.th) ก็สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือถ้าไม่มีข้อมูลบุคลากรสามารถติดต่อกองบริหารงานบุคคล เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสียก่อน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rmutp.ac.th/rmutp-passport/
passport

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

เวลาเข้างานไม่เกิน 8.30 ถ้าเกินจะต้องเริ่มทำ OT สายตามเวลาที่เกิน เช่น Scan เข้า 8.45 เกินมา 15 นาที เวลาทำ OT จะเริ่ม 16.45 จากปกติ 16.30

*หมายเหตุ
วันธรรมดาต้องทำ OT 2 ชั่วโมงขึ้นไป
วันหยุดต้องทำ OT 6 ชั่วโมงขึ้นไป (รวมพัก 1 ชั่วโมง)

ระบบมีการแก้ไขเพิ่มเติมคอลัมน์แสดงผล Scan เข้า-ออก ,เวลาการทำโอที, จำนวนชั่วโมงที่ทำ เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวน
ระบบจะล๊อคการลงเวลา ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่องหมายเหตุจะไม่สามารถลงเวลาได้
OT1