Category: ระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบสมัครอบรมออนไลน์

ระบบสมัครอบรมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นระบบสำหรับจัดการเกี่ยวกับการสมัคร ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครพระนคร ฺBy Noppanan.N

ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ มทร.พระนคร

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่จากเดิมใช้ชื่อว่า MIS For Building เปลี่ยนมาใช้เป็นคำว่า Building Information System (BIM) โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th โดยอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ นำเข้าและแสดงข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) นำเข้าและแสดงผลข้อมูลห้องและอาคารจากข้อมูลฝ่ายทะเบียนในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ทำหน้า เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลห้องและข้อมูลอาคาร ทำการ map ข้อมูลระหว่างสองแหล่งคือข้อมูลจากระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับระบบทะเบียน เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน ทำการเก็บภาพข้อมูลห้องและข้อมูลแบบแปลนห้อง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://bim.rmutp.ac.th

พัฒนาระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS)

เป็นระบบที่ให้ผู้รับผิดชอบงานประกันในทุกระดับเข้าบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบงานคุณภาพการศึกษา (common data set) โดยระบบจะช่วยทวนสอบข้อมูลในแต่ระดับให้มีความสอดคล้องกันในทุกๆ องค์ประกอบ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ link http://iqa.rmutp.ac.th/cds/

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่าโดยใช้ QR Code บนมือถือได้

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่า Computer Rental เป็นระบบที่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลการเช่าเครื่องจากบริษัทต่างๆ เพื่อรวบรวมรายละเอียดและสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์นั้นๆภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยสามารถใช้ QR Code ในการระบุและสามารถตรวจสอบอัพเดทได้ผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่อง ให้ง่ายต่อการตรวจสอบเครื่องเช่าในแต่ละรุ่นได้ พร้อมทั้งสามารถอัพเดทสถานะการใช้งานเช่น ใช้งานปกติ, เสีย, ส่งซ่อม หรือสถานะการรอนำไปใช้ได้ สามารถเข้าใช้งานได้จาก Link http://203.158.144.140/cr/ โดยใช้ Username / Password ที่ใช้เข้าระบบสารบรรญอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-doc (Username ที่เข้าใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลหรือคนภายในสำนักวิทยาบริการฯ เท่านั้น) ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้ 1. ผู้ใช้งานผ่าน Browser ทำการ Login เข้าระบบ ผ่าน http://203.158.144.140/cr/ 2.เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะพบกับหน้าแสดงข้อมูลเครื่องเช่าพร้อมทั้ง QR Code ที่มีการเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งอาจจะโหลดนานหน่อยเพราะการ Generate QR Code ผ่านหน้าเว็บค่อนข้างใช้เวลา ในหน้านี้เราสามารถค้นหาเครื่องเช่าที่ต้องการได้ 3. การเพิ่มเครื่องเช่าจะต้องทำการ Generate QR Code ขึ้นมาใหม่ […]

ระบบดูเวลาการทำงานของบุคลากร มทร.พระนคร

ระบบดูเวลาการทำงานของบุคลากรจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือหน้าตึกอธิการ เป็นระบบที่ทำมาเพื่อเชื่อมกับฐานข้อมูลการลงเวลาการทำงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดึงข้อมูลมาแสดงผ่านเว็บเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและการเรียกดูเวลาการทำงาน พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้กับระบบขอเบิกค่าล่วงเวลาการทำงานหรือค่าโอที สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/trs/Login.aspx

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ

ปรับปรุงระบบการลาออนไลน์ เพิ่มส่วนรายงานของผู้ดูแลระบบ เป็นรายงานจำนวนการลาแยกตามแต่ละประเภท สามารถค้นหาตามปีงบประมาณหรือเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/arit_leave

พัฒนาระบบบริการรับสั่งซื้อ Surface ออนไลน์

ระบบบริการรับสั่งซื้อ Surface ออนไลน์ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อสั่งซื้อ Surface จากทาง Microsoft ในราคาพิเศษ โดยทางสำนักวิทยบริการเป็นเพียงผู้รวบรวมรายการสั่งซื้อและทำการสั่งซื้อในนามมหาวิยาลัยเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport เข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/surface/ ฺัBy Noppanan.N

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Docment System ในส่วนของการค้นหา รายการที่ปรับ – เพิ่มหมวดหมู่หัวข้อ หนังสือที่ยังไม่เปิดอ่าน และเพิ่มการค้นหาโดยระบุชื่อผู้ส่ง และวันที่ส่ง

พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี

ระบบบริหารจัดการงบประมาณและรายจ่ายประจำปี เป็นระบบเพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารการจัดการงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี และรายจ่ายในการใช้ภายในหน่วยงาน เพื่อแสดงรายการที่ใช้ไปในแต่ละปีงบประมาณเพื่อสามารถระบุงบประมาณที่ได้รับและสามารถคำนวนงบประมาณที่เหลือได้ รวมทั้งยังแสดงรายละเอียดการเบิกใช้วัสดุต่างๆเช่น เบิกโดยใคร เบิกไปเท่าไหร [ เข้าใช้งานที่ http://203.158.144.140/budgetmanagement เข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport หรือตัวเดียวกับ Account Edoc ]  

พัฒนาเว็บไซต์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 และการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4

พัฒนาเว็บไซต์ 5th RMUTNC & 4th RMUTIC เป็นเว็บไซต์สำหรับการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 และ การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 สามารถดูรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ http://rmutcon.rmutp.ac.th/