Category: ระบบสารสนเทศ

ปรุบปรุงระบบ รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ปรุบปรุงระบบเพิ่มเติม ในส่วนของการออกรายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แสดงข้อมูลด้วยกราฟและตาราง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=report2

พัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม” (Academic Services Management System) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ ต่อคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยตัวระบบจะมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://asms.rmutp.ac.th

ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์สำหรับเข้ารับบริการห้องสมุด มทร.พระนคร

ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์สำหรับเข้ารับบริการห้องสมุด มทร.พระนคร Link http://203.158.144.140/libregister/ ระบบจะให้กรอก รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเลือกประเภทผู้สมัคร กรณีนักศึกษาระบบจะทำการตรวจสอบกับระบบทะเบียนว่ามีนักศึกษาเลขบัตรประชาชนนี้มีอยู่หรือเปล่า และสถานะปกติจ่ายเงินครบหรือไม่ มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องหรือเปล่า ถ้าสถานะปกตินักศึกษาจะสมัครได้ กรณีเป็นพนักงาน, ลูกจ้าง และอาจารย์ ระบบจะตรวจสอบกับระบบ HRM ถ้าข้อมูลถูกต้องจะสามารถสมัครสมาชิกได้ ซึ่งทั้งสองกรณี จะดึงข้อมูลเข้ามายังฟอร์มสมัครสมาชิกและทำการเชื่อมต่อไปยังระบบ Walai Autolib เพื่อทำการเก็บข้อมูลสมาชิกให้สามารถเข้าใช้บริการยืมคืนหนังสือของห้องสมุด มทร.พระนครได้ ฐานข้อมูลที่ใช้ 4 ฐานได้แก่ ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลห้องสมุด และฐานข้อมูลระบบสำหรับเก็บ Log

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS เพื่อแสดงข้อมูลสัญญาจ้างและสามารถดาวโหลดเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS เพื่อแสดงข้อมูลสัญญาจ้างและสามารถดาวโหลดเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มหน้าจัดการข้อมูลบุคลากรให้สามารถเพิ่มข้อมูลสัญญาจ้าง และสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ *User ที่สามารถแก้ไขได้ต้องให้ทางผู้จัดทำเว็บ MIS ทำการ Add User เป็น Admin ก่อนถึงจะสามารถเข้าใช้งานในส่วนนี้ได้  

ปรุบปรุงเว็บไซต์ระบบการลาออนไลน์ เพิ่มสถิติการลา

ปรุบปรุงเว็บไซต์ระบบการลาออนไลน์ เพิ่มสถิติการลา -แสดงกราฟสถิติการลาแต่ละประเภท -แสดงจำนวนการลา 10 อันดับสูงสุดแต่ละประเภท  

พัฒนาระบบลงรายการการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ

พัฒนาระบบลงรายการการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ Link :  http://203.158.144.140/arit_stock User Login: rmutp passport (authen edoc) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับมาจากการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ 2.เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายจากงบนอกดำเนินการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกสำนัก 3.เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและแสดงยอดรวมในแต่ละงบประมาณที่ได้รับ หน้าจอแสดงผล

ปรับปรุงเว็บไซต์ VLSC สำหรับ Download Software ลิขสิทธิ์จาก Microsoft

ปรับปรุงเว็บไซต์ VLSC สำหรับ Download Software ลิขสิทธิ์จาก Microsoft Link : vlsc.rmutp.ac.th :: รายการปรับปรุง 1. ปรับปรุง Theme web 2. เพิ่มหน้า Stats เพื่อแสดงสถิติการดาวโหลด 3. หน้าแรกปรับปรุงให้แสดงรายการ Software ใหม่

จัดทำเว็บไซต์สำหรับขอใช้งาน RMUTP Passport

จัดทำเว็บไซต์สำหรับขอใช้งาน RMUTP Passport Link : http://203.158.144.140/regispassport/ เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถขอใช้งาน Account RMUTP Passport เพื่อขอเข้าใช้งานเครือข่ายและระบบต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระบบแยกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 1. ส่วนของผู้ขอ Account RMUTP Passport จะต้องกรอกข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องโดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบ HRM 2. ส่วนของผู้ดูแลระบบจะทำหน้าที่เช็คความถูกต้องของข้อมูลเพื่อทำการ Add Account ให้

เว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Quality Assurance เป็นเว็บประกันคุณภาพของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ภายในเว็บจะเก็บเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประกันคุณภาพภายในสำนัก และจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ข้อมูลหลักๆที่จัดเก็บจะประกอบไปด้วย IQA  , SAR , KM