Get Adobe Flash player

พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2556

พัฒนาระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

“ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม” (Academic Services Management System) เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลโครงการ และให้บริการสารสนเทศ ต่อคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไป โดยตัวระบบจะมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://asms.rmutp.ac.th

ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์สำหรับเข้ารับบริการห้องสมุด มทร.พระนคร

ระบบสมัครสมาชิกออนไลน์สำหรับเข้ารับบริการห้องสมุด มทร.พระนคร
Link http://203.158.144.140/libregister/

ระบบจะให้กรอก รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักและเลือกประเภทผู้สมัคร

  1. กรณีนักศึกษาระบบจะทำการตรวจสอบกับระบบทะเบียนว่ามีนักศึกษาเลขบัตรประชาชนนี้มีอยู่หรือเปล่า และสถานะปกติจ่ายเงินครบหรือไม่ มีการลงทะเบียนอย่างถูกต้องหรือเปล่า ถ้าสถานะปกตินักศึกษาจะสมัครได้
  2. กรณีเป็นพนักงาน, ลูกจ้าง และอาจารย์ ระบบจะตรวจสอบกับระบบ HRM ถ้าข้อมูลถูกต้องจะสามารถสมัครสมาชิกได้

ซึ่งทั้งสองกรณี จะดึงข้อมูลเข้ามายังฟอร์มสมัครสมาชิกและทำการเชื่อมต่อไปยังระบบ Walai Autolib เพื่อทำการเก็บข้อมูลสมาชิกให้สามารถเข้าใช้บริการยืมคืนหนังสือของห้องสมุด มทร.พระนครได้
ฐานข้อมูลที่ใช้ 4 ฐานได้แก่ ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลห้องสมุด และฐานข้อมูลระบบสำหรับเก็บ Log