Get Adobe Flash player

พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2557

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท

ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th ในเมนูหน้าแรก

bim1

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th

ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง

ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

mis1mis2

พัฒนาระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting จัดทำขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมภายใน มทร.พระนคร เพื่อให้ง่ายและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถดูชื่อผู้เข้าร่วมและสา่มารถบันทึกมติที่ประชุมได้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่  e-meeting.rmutp.ac.th ใช้ account จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting นี้เป็น Version แรกโดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

 

Emeeting1
Emeeting2
Emeeting3
Emeeting4 Continue reading

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่

ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ เพิ่มเติมรหัสห้องและปรับแก้ไขชั้นพร้อมทั้งปรับเพิ่มส่วนของพื้นที่ห้องให้รองรับตัวเลขจำนวนมาก สามารถเข้าใช้งานได้จาก link http://bim.rmutp.ac.th/

bim1

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F0

หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F

MIS_STD_F1

เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ

MIS_STD_F2