Category: พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2560

จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนระบบทรานสคริปกิจกรรม ปีการศึกษา 2560

จัดทำรายงานสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาบนระบบทรานสคริปกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/ และเลือกเมนู สรุปรายงานปีการศึกษา 2560

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting แสดงระเบียบวาระย่อยให้เรียงตามที่กำหนดได้

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting แสดงระเบียบวาระย่อยให้เรียงตามที่กำหนดได้ เนื่องจากมีการกำหนดหัวข้อวาระย่อย เป็น 1.1 หรือ 1.10 หรือ 1.1-1 ทำให้ระบบไม่สามารถเรียงลำดับหัวข้อได้ถูกดังภาพด้านล่าง จากภาพจะเห็นว่าหัวข้อ 4.1 และ 4.1.1 ไม่ได้อยู่ใกล้กันทั้งที่เป็นหัวข้อย่อย ทีมผู้พัฒนาจึงได้ปรับให้มีกรอกลำดับการแสดงในหน้าของผู้กรอกวาระย่อยดังภาพ ด้านล่าง จากภาพสามารถกรอกในช่องสีฟ้า เพื่อแสดงลำดับหัวข้อตามที่ต้องการได้ และเมื่อกรอกเรียงลำดับโดนจากน้อยไปหามาก จะได้หัวข้อที่เรียงแล้วดังภาพด้านล่าง  

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บันทึกเวลาและระบบโอที

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บันทึกเวลาและระบบโอที ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลเครื่องสแกนเวลาเข้างาน จาก Microsoft Access เป็น Microsoft SQL Server เพื่อรองรับการใช้งานผ่าน web browser และรองรับการเข้าใช้งานได้พร้อมกัน ปรับเปลี่ยนการดึงข้อมูลการสแกนเข้างานเพื่อปฏิบัติงานจากฐานข้อมูล Microsoft Access แล้วบันทึกเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือระบบ OT ลงในฐานข้อมูล Microsoft SQL Server

พัฒนาระบบเก็บวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้งานภายในสำนักวิทยบริการ

การพัฒนาระบบเก็บวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน จะมีสองระบบ คือ 1) ระบบเก็บครุภัณฑ์สำนักงานจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ERP (ระบบบริหารทัพย์สินภายในมหาวิทยาลัย) เพื่อเชื่อมโยงกับเลขครุภัณฑ์ ส่วน 2) ระบบเก็บวัสดุ จะเป็นการเก็บข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลในระบบ ERP เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารจัดการวัสดุสำนักงาน ระบบวัสดุ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ ระบบที่ใช้บันทึกการเบิกวัสดุภายในสำนักวิทยบริการ ที่สามารถสร้างและแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุและใบเบิกวัสดุได้ ภายในระบบประกอบด้วย ระบบบันทึกรายละเอียดวัสดุ จะเป็นการบันทึกรายการวัสดุที่มีในคลังของสำนักวิทยบริการ ในหน้าวัสดุจะแสดงรายการวัสดุทั้งหมดและรายละเอียด เช่น วัสดุมีอะไรบ้าง เป็นชนิดไหหน ใช้งบใดในการจัดซื้อ จำนวนที่จัดซื้อ ราคาต่อหน่วย ยอดคงเหลือปัจจุบัน เป็นต้น ระบบบันทึกใบเบิกวัสดุ จะเป็นการบันทึกรายละเอียดการเบิกจ่ายวัสดุให้แก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการ ในหน้าใบเบิกวัสดุจะแสดงรายละเอียดโดยรวมเกี่ยวกับใบเบิกวัสดุ เช่น ชื่อผู้เบิก ผู้จ่าย วัสดุที่เบิก ยอดคงเหลือ วันที่ทำการเบิก วันที่ทำการจ่าย เป็นต้น   วิธีการเข้าใช้ ทำการล๊อคอินเข้าใช้ ด้วย username rmutp passport พิมพ์ password กดปุ่มเข้าสู่ระบบ ถ้าล๊อคอินสำเร็จ ระบบจะเข้าสู่หน้าส่วนกลางเพื่อเลือกโหมดการใช้งาน   วิธีเพิ่มรายการวัสดุ […]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดทำ email google (email RMUTP) ให้แก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้จัดทำ email google (email RMUTP) ให้แก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปีแล้ว และได้แจ้งในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แล้ว แต่พบว่า ยังมีนักศึกษาบางคน ยังไม่ทราบ email rmutp ของตนเอง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ แจ้งนักศึกษา ให้เข้าไปตรวจสอบ email account ของนักศึกษาเองได้  เมื่อนักศึกษาทราบ email account แล้วสามารถนำไปใช้กับ Google for Education ได้ทุกอัน เช่น google classroom, google drive,docs,sheets,slide,site เป็นต้น วิธีดูชื่อ email account ผ่านระบบบริการนักศึกษา  http://reg.rmutp.ac.th

พัฒนาระบบ QR Code สำหรับใช้ในงาน RMUTP Go Digital

พัฒนาระบบ QR Code สำหรับใช้ในงาน RMUTP Go Digital  โดยในระบบจะประกอบด้วย สร้างระบบส่ง QR Code ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4,476 คน โดยส่งเข้าเมลภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th สร้างหน้าเก็บ QR Code จากอุปกรณ์พกพา พร้อมทั้งแสดงข้อมูล น.ศ.  +รูปนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สตาฟประจำแต่ละจุดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ น.ศ. สร้างหน้า admin เพื่อเพิ่มสตาฟ สร้าง QR Code ฝั่ง admin สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2-4 แสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธได้ สร้างระบบประเมิน เพื่อใช้ประเมินงาน พร้อมทั้งสร้างระบบแรนดอมผู้โชคดีจากการประเมินเพื่อแจกจักรยาน หน้าผู้ดูแลระบบสำหรับจัดการ QR Code             

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย

ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ที่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมูลการร้องเรียนได้ เพื่อความโปร่งใส่ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. ส่วนที่เป็น Public คือข้อมูลที่มีการคัดกรอง และปิดชื่อและข้อมูลที่สำคัญของผู้ร้องเรียนแล้ว http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx หรือสามาถเข้าได้จากหน้าเว็บ rmutp.ac.th มีคำแนะนำการร้องเรียน ที่ดึงจากส่วนที่ผู้ดูแลตั้งค่าใน Private สถิติการร้องเรียน เมนูร้องเรียน เมื่อกดแล้วจะเด้งเข้าหน้าร้องเรียน รายการร้องเรียน แสดงข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 2. ส่วนที่เป็น Private ส่วนนี้จะใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจและคัดกรองข้อความก่อนการเผยแพร่ http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/Login.aspx มีการ Login เข้าระบบ มีกราฟแสดงสถิติการร้องเรียน มีรายการร้องเรียนที่ยังไม่เผยแพร่ (ข้อมูลดิบ) มีรายการร้องเรียนที่เผยแพร่ (ตัดข้อมูลที่เป็นความรับหรือความเป็นส่วนตัวออก) สามารถตั้งค่าข้อความ คำแนะนำในการร้องเรียน มีหน้าตั้งค่า user ใช้งานระบบ

ปรับปรุง ระบบทรานสคริปกิจกรรม ออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559

ปรับปรุง ระบบทรานสคริปกิจกรรม ออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพิ่มรายงานสำหรับผู้ดูแลให้สามารถค้นหาทรานสคริปของ น.ศ. แต่ละคณะได้ ปรับปรุงตัวทรานสคริปกิจกรรมให้เป็นรูปแบบที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยตามประเภทระดับการศึกษาของ น.ศ. ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคิดคะแนนผ่านไม่ผ่านการเข้าร่วม ในหน้าของนักศึกษาสามารถพิมพ์ทรานสคริปเหมือนฉบับจริงได้ สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าหน้าจัดการสามารถค้นหาและทำการพิมพ์ทรานสคริปกิจกรรมได้ตามภาพ *กรณีเป็นนักศึกษา 5 ปี จะมีสองหน้าตอนพิมพ์เป็นเอกสารจะต้องใช้กระดาษสองแผ่น และจะมีเลขที่หน้าแสดงด้านบนขวาเสมอ  ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานยอดรวมของนักศึกษาในแค่ละคณะแต่ละสาขาว่าผ่านการเข้าร่วมหรือไม่สามารถดูได้จากเมนู สรุปรายงานปีการศึกษา 2559  นักศึกษาสามารถดูข้อมูลทรานสคริปของตัวเองได้ เพื่อเช็คว่าได้ผ่านการเข้าร่วมหรือไม่จากเมนูของนักศึกษาผ่านหน้าเว็บ