Category: พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2560

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป โดยปกติจะมีแค่ความคิดเห็นของหัวหน้างาน และผู้ดูแลบุคลากรของหน่วยงาน ได้เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไป เช่น ความคิดเห็นในการอนุมัติ ของ ผอ./คณะบดี โดยจะแสดงในหน้าใบลาดังภาพด้านล่าง

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา   ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก   ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น   สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/