Get Adobe Flash player

พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2560

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย

ระบบร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการร้องเรียนจรรยาบรรณและวินัย ที่สามารถเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมูลการร้องเรียนได้ เพื่อความโปร่งใส่ของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยระบบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ

1. ส่วนที่เป็น Public คือข้อมูลที่มีการคัดกรอง และปิดชื่อและข้อมูลที่สำคัญของผู้ร้องเรียนแล้ว
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/RequestIntro.aspx หรือสามาถเข้าได้จากหน้าเว็บ rmutp.ac.th

 • มีคำแนะนำการร้องเรียน ที่ดึงจากส่วนที่ผู้ดูแลตั้งค่าใน Private
 • สถิติการร้องเรียน
 • เมนูร้องเรียน เมื่อกดแล้วจะเด้งเข้าหน้าร้องเรียน
 • รายการร้องเรียน แสดงข้อมูลเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน

2. ส่วนที่เป็น Private ส่วนนี้จะใช้เจ้าหน้าที่ในการตรวจและคัดกรองข้อความก่อนการเผยแพร่
http://app.rmutp.ac.th/rulesrequest/Login.aspx

 • มีการ Login เข้าระบบ
 • มีกราฟแสดงสถิติการร้องเรียน
 • มีรายการร้องเรียนที่ยังไม่เผยแพร่ (ข้อมูลดิบ)
 • มีรายการร้องเรียนที่เผยแพร่ (ตัดข้อมูลที่เป็นความรับหรือความเป็นส่วนตัวออก)
 • สามารถตั้งค่าข้อความ คำแนะนำในการร้องเรียน
 • มีหน้าตั้งค่า user ใช้งานระบบ

ปรับปรุง ระบบทรานสคริปกิจกรรม ออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559

ปรับปรุง ระบบทรานสคริปกิจกรรม ออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • เพิ่มรายงานสำหรับผู้ดูแลให้สามารถค้นหาทรานสคริปของ น.ศ. แต่ละคณะได้
 • ปรับปรุงตัวทรานสคริปกิจกรรมให้เป็นรูปแบบที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยตามประเภทระดับการศึกษาของ น.ศ.
 • ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคิดคะแนนผ่านไม่ผ่านการเข้าร่วม
 • ในหน้าของนักศึกษาสามารถพิมพ์ทรานสคริปเหมือนฉบับจริงได้

สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าหน้าจัดการสามารถค้นหาและทำการพิมพ์ทรานสคริปกิจกรรมได้ตามภาพ

*กรณีเป็นนักศึกษา 5 ปี จะมีสองหน้าตอนพิมพ์เป็นเอกสารจะต้องใช้กระดาษสองแผ่น และจะมีเลขที่หน้าแสดงด้านบนขวาเสมอ

 ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานยอดรวมของนักศึกษาในแค่ละคณะแต่ละสาขาว่าผ่านการเข้าร่วมหรือไม่สามารถดูได้จากเมนู สรุปรายงานปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาสามารถดูข้อมูลทรานสคริปของตัวเองได้ เพื่อเช็คว่าได้ผ่านการเข้าร่วมหรือไม่จากเมนูของนักศึกษาผ่านหน้าเว็บ

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป โดยปกติจะมีแค่ความคิดเห็นของหัวหน้างาน และผู้ดูแลบุคลากรของหน่วยงาน ได้เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไป เช่น ความคิดเห็นในการอนุมัติ ของ ผอ./คณะบดี โดยจะแสดงในหน้าใบลาดังภาพด้านล่าง

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

 • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

 • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

 • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/