Get Adobe Flash player

การฝึกอบรม

คู่มือการอบรม Word & Excel Advance

คู่มือการอบรม Word & Excel Advance

Screen Shot 2559-06-29 at 8.31.44 AM

คู่มืออบรมการใช้งาน e-Commerce

download คู่มืออบรมการใช้งาน e-Commerce บนเว็บไซต์ lnwshop.com

2016-02-24_0-55-15

วิทยากรอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้างาน มทร.พระนคร ระหว่าง 2,4,5,6 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 รุ่น จำนวน 250 คน

788Z7306

 

788Z7202

 

788Z7209

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน  2557 รุ่นที่ 1

ณ ศูนย์ เทเวศร์ น.ศ. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ณ ศูนย์ พาณิชยการพระนคร น.ศ. คณะบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ณ ศูนย์ พระนครเหนือ น.ศ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รุ่น 54 กลุ่ม ปทค.1

ณ ศูนย์ พระนครเหนือ น.ศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่น 54

พัฒนาเว็บไซต์โครงการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง

เป็นโครงการการนำร่องการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน  โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้นแบบดังกล่าว และใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตประยุกต์บูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายในโรงเรียนนำร่อง  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ นักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจให้สามารถนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าจากการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนผ่านทางระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่มีหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน
  3. เพื่อทดลองนำร่องการใช้ต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในห้องเรียนแท็บเล็ตตามข้อ 2
  4. เพื่อติดตาม ประเมินผลการใช้ต้นแบบหลักสูตรในข้อ 1 ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของครู นักเรียน และผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่มีต่อต่อนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง รวมทั้งศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ทั้งในห้องเรียนและโรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
  5. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและไอซีทีที่เกี่ยวข้องให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

school3

อบรมโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เพื่อศึกษาโปรแกรม Microsoft office 2010 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้เชิญบุคคลากรของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ท่านดังนี้

  • นายสาคร พรมจันทรา เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ