1. ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (มกราคม 2554)
 2. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (มกราคม 2554)
 3. ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร (มกราคม 2554)
 4. ระบบการจองรถ (รอกองกลางตรวจสอบ)
 5. ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ สวท. (กุมภาพันธ์ 2554)
 6. ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) (มีนาคม 2554)
 7. พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference (มีนาคม 2554)
 8. ระบบการลาออนไลน์ (พฤษภาคม 2554)
 9. ระบบ CHE QA Version 3.0 (มิถุนายน 2554)
 10. ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (มิถุนายน 2554)
 11. Rmutp FaceBook
 12. ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (กรกฎาคม 2554)
 13. แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล (สิงหาคม 2554)
 14. แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (กรกฎาคม 2554)
 15. แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร (กรกฎาคม 2554)
 16. แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (มิถุนายน 2554)
 17. แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา (พฤษภาคม 2554)