ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบ e-Office และ e-Service


 

 1. ปรับปรุง DEVEXPRESS V12 CHART LABEL TITLE แสดงในส่วนของ LEGEND MIS RMUTP (กันยายน 2555)
 2. ปรับปรุงเครื่องสแกนรายนิ้วมือเพื่อบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (สิงหาคม 2555)
 3. พัฒนาเว็ปรายงาน SAR 2554 มทร.พระนคร ส่วนรับผิดชอบ สวท. (สิงหาคม 2555)
 4. พัฒนาเว็ปรายงาน KPI 2554 สำนักวิทยบริการฯ (สิงหาคม 2555)
 5. Update server CHEQA & Update INDEX (กรกฎาคม 2555)
 6. พัฒนาระบบเก็บค่า NETWORK ของ มทร.พระนคร (กรกฎาคม 2555)
 7. ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มการเชื่อมต่อวันหยุดกับระบบ HRM (มิถุนายน 2555)
 8. พัฒนาระบบประเมินการจัดฝึกอบรมโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มิถุนายน 2555)
 9. พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ NETWORK REPORT (พฤษภาคม 2555)
 10. ปรับปรุงระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (พฤษภาคม 2555)
 11. ปรับปรุงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หน้า LOGIN-เพิ่มแสดงชื่อคนที่เข้าใช้งานล่าสุด (พฤษภาคม 2555)
 12. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร – MIS (พฤษภาคม 2555)
 13. ปรับปรุงระบบคำนวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ (เมษายน 2555)
 14. ปรับปรุงฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ภายใน (มีนาคม 2555)
 15. ปรับปรุงเชื่อมต่อระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการกับระบบปฏิบัติงานนอกเวลาพร้อมกับคำนวณเงินค่า OT version 2.0 (มีนาคม 2555)
 16. ปรับปรุงแบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา (กุมภาพันธ์ 2555)
 17. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย (มกราคม 2555)
 18. ปรับปรุงข้อมูลระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เทอม 1/2554 (กันยายน 2554)
 19. พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร (กันยายน 2554)
 20. พัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ สวท. (พฤศจิกายน 2554)
 21. ปรับปรุงฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำและรายงานวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปีการศึกษา 2553 (ธันวาคม 2554)
 22. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS Rmutp (มีนาคม 2555)
 23. ปรับปรุงระบบแนะนำหนังสือ (มกราคม 2555)
 24. ปรับปรุงเว็ป KM ของสำนัก (ธันวาคม 2554)