แผน-ผล ผู้ทำ
1. พัฒนาเว็ป iconsci 8th เบส-นพ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยวัฒนธรรม เบส
3. พัฒนาเว็ปฐานข้อมูลอพ.สธ. นพ
4. พัฒนาระบบ website monitor เบส-นพ
5. พัฒนาเว็ปฐานข้อมูลภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 9 มทร นพ
6. พัฒนา Student Mobile App. เบส-แป้ง-โม
7. ปรับปรุงระบบ e-meeting ตี๋
8. พัฒนาระบบ iSchool เบส-นพ
9. พัฒนาระบบ eProcurement โม-แป้ง
10. พัฒนาระบบ Alumni แป้ง
11. พัฒนาระบบ ServiceRecord แป้ง
12. จัดฝึกอบรมโครงการ google for education เหมี่ยว-ปา
13. ปรับปรุงระบบ Transcript กิจกรรม ตี๋
14. ปรับปรุงเว็ปไซต์นายกสภา มทร.พระนคร ตี๋
15. พัฒนาระบบงาน Digital Day RMUTP ตี๋
16. พัฒนาระบบบริหารชม Student Club โม
17. พัฒนาเว็ปการสอนภาษาอังกฤษ เบส
18. พัฒนาเว็ป google for education นพ
19. ปรับปรุงระบบร้องเรียนจรรยาบรรณ นพ-เบส