พัฒนาระบบ

1.พัฒนาระบบรับสมัครบุคลากร มทร.พระนคร
2.พัฒนาระบบเก็บและคำนวณภาระงานอาจารย์ 
3.พัฒนาระบบรับสมัครฝึกอบรม 
4.พัฒนาระบบ OpenCourseWare-MOOC มทร.พระนคร
5.พัฒนาบัตรนักศึกษา digital student ID (Study Life)
6.พัฒนาระบบเช็คชื่อเข้าห้องเรียน  ,  หน้าจอหลักเช็คชื่อ  
7.พัฒนาระบบติดตามส่งผลงานวิชาการ
8.พัฒนาระบบจองห้อง discussion (ห้องสมุด)
9.พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง ตสน.
10.พัฒนาเว็ปประชุมนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11.พัฒนาการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ มทร.พระนคร
12.พัฒนาเว็ป พอ สว ภาคกลางตอนล่าง
13.พัฒนาเว็ปสัมมนาวิชาการนานาชาติ
14.พัฒนาเว็ปชมรมผู้อาวุโส มทร.พระนคร
15.พัฒนาเว็ปรับปริญญา
16.พัฒนาเว็ปมหาวิทยาลัยใหม่
17.พัฒนาเว็บนายกสภา (ลงข้อมูล, ปรับธีมใหม่ หรือทำ V2)
18.พัฒนาเว็บสภาวิทยาลัย (ลงข้อมูล, ปรับธีมเว็บใหม่)
19.พัฒนาเว็ปสวัสดิการ
20.พัฒนาเว็ปภาษาอังกฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.พัฒนาเว็ประบบประเมินการรับปริญญา ครั้งที่ 31/2559 และครั้งที่ 32/2560
22.พัฒนาเว็ประบบติดตามภาวะการมีงานทำบัณฑิตปี 2559 และ 2560
23.พัฒนาเว็ปประเมินผู้บริหาร กองบริหารงานบุคคล
24.พัฒนาระบบจองรถตู้ส่วนกลาง มทร.พระนคร 

ปรับปรุงระบบ
1.ปรับปรุงระบบ e-Meeting ส่ง email เชิญคนเข้า
2.ปรับปรุุงเว็ปฐานข้อมูลวัฒนธรรม 9 มทร.
3.ปรับปรุงระบบสหกิจ
4.ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ ใช้ในคณะ
5.ปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษา
6.ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร ส่ง สกอ.
7.ปรับปรุงตารางเรียน ตารางขวาง  (Study Life)
8.ปรับปรุงเพิ่มตารางสอบ (Study Life)
9.ปรับปรุงเพิ่ม transcript activity รายละเอียดรายการ (Study Life)

ฝึกอบรม

1.หลักสูตร Microsoft Power BI Desktop
2.หลักสูตร Bootstrap รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
3.หลักสูตร Digital Transformation for Digital University
4.หลักสูตร Google Site รุ่น 1 และรุ่นที่ 2 
5.หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals สำหรับนักศึกษา