Get Adobe Flash player

การประชุม

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

สวท.ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 1.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก มีผู้เข้าประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ  นายแสงสรรค์ ตินารักษ์   งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา งานบริหารทั่วไปนายสาคร พรมจันทรา หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ประชุมครั้งที่ 2/2555

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สวท.


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

  1. น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
  2. นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
  3. นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์
  4. น.ส.นฤมล โตเจริญ
  5. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลมี

 

การประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ทำ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1

วันที่  1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรในฝ่ายของสำนักวิทยาบริการ ฯ เป็นการประชุมรายงานผลการดำเนินงานปี 2554 และวางแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2555 การประชุมครั้งนี้มีการแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่แล้วมา ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และมอบหมายงานให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบปฏิบัติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคราวหน้า

ภาพบรรยากาศการประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน