Get Adobe Flash player

ประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพิ่มผู้เข้าประชุมแทน เพื่อให้ง่ายต่อการส่งตัวแทนเข้าประชุม เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมหลักไม่สามารถมาประชุมตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th 

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting เพิ่มระบบการแนบไฟล์เอกสารเชิญประชุม และการตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

emeeting1

emeeting2

emeeting3

emeeting4

emeeting6